AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Konec roku: mimořádné období, mimořádné výzvy z OPŽP

Konec roku: mimořádné období, mimořádné výzvy z OPŽP

Konec roku: mimořádné období, mimořádné výzvy z OPŽP

19.12.2017

Podmínkou pro podání žádosti o podporu je ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2018.

Dvě mimořádné výzvy jsou zaměřené na specifický cíl  4.3, tedy na zlepšení funkčnosti krajinných prvků a struktur (výzva č. 111) a specifický cíl 4.4, tedy zlepšení kvality prostředí v sídlech (výzva č. 112). Podmínkou pro podání žádosti o podporu do uvedených výzev je ukončení fyzické realizace projektu do 31. 12. 2018 (s výjimkou následné péče o výsadby, která může pokračovat i v následujících letech). Příjem žádostí o podporu bude ukončen 28. 2. 2018.

Žadatele upozorňujeme rovněž na prodloužení termínu pro ukončení příjmu žádostí do výzev č. 13 a 51, které jsou zaměřeny na opatření vyplývající z Plánů dílčích povodí. Příjem žádostí do výzvy č. 13 končí 31. 3. 2018, příjem žádostí do výzvy č. 51 končí 29. 6. 2018. Žadatelé, kteří nestihli získat veškerá potřebná stanoviska s nabytím právní moci, mají možnost podat žádost o podporu ještě v příští polovině roku.

Všechny výzvy jsou určeny pro široký okruh žadatelů, zejména podniky povodí, obce, kraje, organizační složky státu, nestátní neziskové organizace, fyzické osoby podnikající a další subjekty vyjma fyzických osob nepodnikajících.

Poznámky:

 [1] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je dílčím zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

Foto: Zuzana Růžičková

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt