AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Kácení smrků na Suchém vrchu má přísná pravidla a mělo by zpomalit postup kůrovce

Kácení smrků na Suchém vrchu má přísná pravidla a mělo by zpomalit postup kůrovce

Kácení smrků na Suchém vrchu má přísná pravidla a mělo by zpomalit postup kůrovce

7.12.2018

AOPK ČR zásahy v části jesenické rezervace v nepůvodních smrkových monokulturách povolila a zároveň pro ně stanovila přísná pravidla.

Dlouhodobé sucho a vysoké jarní teploty se nevyhnuly ani přírodní rezervaci Suchý vrch. Některé smrky v této rezervaci a v jejím okolí jsou napadeny kůrovcem, vlastník zdejších lesů, Biskupské lesy, požádal proto o povolení, aby se tu mohlo proti kůrovci zasahovat a zabránilo se jeho dalšímu šíření do okolních porostů.  AOPK ČR zásahy v části rezervace v nepůvodních smrkových monokulturách povolila a zároveň pro ně stanovila přísná pravidla. Pokácené stromy musí například zůstat na místě, aby se půda neochudila o cenné živiny. Kácení kůrovcem napadených stromů není z pohledu ochrany přírody považováno za šetrný zásah a na významně velké ploše rezervace není umožněno.

„Suchý vrch je cenný především svými borovými porosty, některé borovice jsou starší než tři sta let. Ty jsou samozřejmě ponechány samovolnému vývoji bez lidských zásahů. Naším dlouhodobým cílem je v místech, kde jsou nepůvodní kulturní smrčiny, změnit složení zdejšího lesa tak, aby co nejvíce odpovídalo přírodní skladbě, kde by mělo být mnohem více buků, jedlí a javorů. Citlivě vybrané a šetrně pokácené smrky tak mohou paradoxně pomoci i zdejší přírodě, protože uvolní prostor pro přirozenou obnovu původními druhy stromů,“ vysvětluje Petr Šaj z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR, Správy CHKO Jeseníky. 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Správa CHKO Jeseníky na Suchém vrchu také financuje výstavbu oplůtků, které chrání malé jedle proti okusu přemnoženou spárkatou zvěří. Tyto mladé stromky jsou s velkou pravděpodobností potomky původní populace jedle. Aktivně se také chrání přirozené zmlazení zdejších borovic lesních, neodvětvené pokácené stromy mohou tvořit účinnou mechanickou bariéru proti okusu zvěří.  Původní druhy stromů, především buk, se do rezervace a jejího okolí také dosazují – letos to bylo na 2000 stromů, v minulých letech pak 4000.

Foto: Miroslav Havira

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt