AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Do naší krajiny patří vlk i vydra

Do naší krajiny patří vlk i vydra

Do naší krajiny patří vlk i vydra

27.2.2020

Pro ty druhy živočichů, jejichž přirozený návrat do naší krajiny přináší konflikty s hospodáři, připravuje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR takzvané programy péče.

Tyto managementové plány popisují nejdůležitejší kroky, které je třeba udělat, aby se konflikty s hospodáři, zejména pastevci a rybáři, minimalizovaly. Výsledky programu péče o vydru, který byl schválen v roce 2009, se nyní vyhodnocují [1]. Program péče o vlka prošel složitým připomínkováním řadou subjektů (včetně chovatelských svazů a myslivců) a je nyní těsně před schválením [2].

Stát se snaží hospodářům pomoci – škody působené vlkem na hospodářských zvířatech se proplácejí, stejně jako škody vydrou na rybnících. Zároveň mají k dispozici finance na preventivní opatření, jako je zabezpečení stád či rybníků, která mohou pomoci škody výrazně snížit [3].

Vydra u nás byla v minulém století téměř vyhubena, od konce století se počty vyder díky její ochraně zvyšovaly a šířila se do míst, kde ji lidé vyhubili. Její hustoty odpovídají danému typu prostředí (vyšší v nížinných rybníkářských oblastech, nižší na pohorských a horských tocích s minimem rybníků) a ve vydrou osídlených a sledovaných oblastech se nemění. Roste ale počet vyder, které hynou vlivem nárůstu dopravy. Škody, které vydra působí na vodních tocích, jsou mnohdy dány tím, že v nich ryby nemají vhodné podmínky – technickými úpravami zmizely úkryty, místa pro rozmnožování.  Často se také vysazují geneticky nevhodné ryby, problémem je i stále účinnější rybářské náčiní. Rybami se neživí jen vydra – loví je třeba invazní norek americký a další predátoři.

Pro naši krajinu jsou extenzivní chovy hospodářských zvířat důležité, protože ji pomáhají udržovat, aby nezarůstala. V programu péče o vlka proto AOPK ČR navrhuje například úpravu zákona č. 115/2000 Sb. o náhradách škod, která předpokládá zahrnutí vícenákladů (např. veterinární posudek, kafilerie, náhrada za zaběhnuté kusy a farmové chovy jelenovitých) do systému vyplácení náhrad, jakož i celé jeho zjednodušení. Důležitým bodem programu je financování preventovních opatření či problematika tzv. nápadně se chovajících jedinců. Ostatně již v rámci stávající legislativy lze zažádat o výjimku a jedince s problematickým chováním odstranit. V přírodě plní vlci důležitou roli – pomáhají totiž snižovat počty přemnožených prasat divokých, jelenů a srnců, kteří působí velké škody v lesích a na polích.


Poznámky:

[1] http://www.zachranneprogramy.cz/vydra-ricni/

[2] Více o vlkovi na https://www.navratvlku.cz/

[3] https://www.opzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=113

http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/operacni-program-rybarstvi-na-obdobi-1/priority-unie/priorita-unie-2/x2-2-produktivni-investice-do-akvakultury/x2-2-produktivni-investice-do-akvakultury/

Foto: Jitka Matoušová

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt