AOPK ČR >> O AOPK ČR >> AOPK ČR informuje >> Dalších 830 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

Dalších 830 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

Dalších 830 milionů korun pro ochranu přírody a krajiny

1.2.2018

Byly totiž vypsány nové výzvy z Operačního programu Životní prostředí.

Podporu mohou získat projekty, které pomohou pečovat o naši přírodu a krajinu, usnadňovat návštěvníkům její poznávání či zlepšovat vodní režim.  Čtyři nové výzvy dnes prostřednictvím Agentury ochrany přírody a krajiny ČR [1] vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí.

Žadatelé mohou podávat žádosti o podporu do všech čtyř specifických cílů prioritní osy 4, která je zaměřena na ochranu přírody a krajiny. Připraveno je pro ně celkem 830 milionů korun. 

Na specifický cíl 4.1 je zaměřena výzva č. 91 – zde očekáváme především projekty, které cílí na zajišťování péče o národní kategorie zvláště chráněných území a území soustavy Natura 2000, včetně budování návštěvnické infrastruktury. Specifický cíl 4.2 a výzva č. 92 jsou zaměřeny na péči o cenná stanoviště a vzácné druhy, likvidaci invazních druhů rostlin a živočichů nebo nápravu a prevenci škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů

Výzva č. 93 cílí na zlepšování funkčnosti krajinných struktur a vodního režimu krajiny. Hradit lze vytváření prvků ÚSES, výsadbu a péči o dřeviny v krajině, revitalizace vodních toků a niv, vytváření a obnovu tůní, mokřadů a malých vodních nádrží, budování rybích přechodů nebo aktivity na zlepšování stavu lesů.

Poslední z vyhlášených výzev, výzva č. 94, směřuje podporu na zlepšení kvality prostředí v sídlech. Příjem žádostí do všech výzev trvá shodně od 1. února 2018 do 4. dubna 2018.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Kontakty jsou zveřejněny na stránkách http://www.dotace.nature.cz/opzp-kontakty.html. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Poznámky:

 [1] Agentura ochrany přírody a krajiny ČR je zprostředkujícím subjektem pro PO 4, odpovídajícím za příjem a hodnocení žádostí. Projekty doporučené k podpoře jsou pak dále administrovány Státním fondem životního prostředí ČR.

[2] Výzvy jsou umístěny na stránkách Operačního programu Životní prostředí

  1. výzva: http://www.opzp.cz/vyzvy/91-vyzva
  2. výzva: http://www.opzp.cz/vyzvy/92-vyzva
  3. výzva: http://www.opzp.cz/vyzvy/93-vyzva
  4. výzva: http://www.opzp.cz/vyzvy/94-vyzva

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt