Ramsarská úmluva

Úmluva o mokřadech majících mezinárodní význam především jako biotopy vodního ptactva
Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat - The Ramsar Convention on Wetlands

Ramsarská úmluva je první celosvětová mezivládní úmluva na ochranu a moudré využívání přírodních zdrojů. Jedná se tak o jedinou úmluvu, chránící určitý typ biotopu.

Úmluva byla podepsána 2. února 1971 v íránském městě Ramsar. Dosud k ní přistoupilo 168 států. ČR je smluvní stranou od roku 1990 (Sdělení MZV č. 396/1990 Sb.). V roce 1993 byl oficiálně ustaven Český ramsarský výbor, který je koordinačním a poradním orgánem MŽP. Orgány Úmluvy jsou: Konference smluvních stran (COP, konané většinou co tři roky), Stálý výbor, Výbor pro vědecko-technické otázky (STRP) a Sekretariát, sídlící ve švýcarském městě Gland. 

Celkem 2 185 ramsarských lokalit zaujímá plochu více než 1,9 mil. km2  (údaje k červenci 2014).

Za naplňování Úmluvy v ČR odpovídá MŽP, kontaktním místem MŽP (Mgr. Libuše Vlasáková). Poradním orgánem je Český ramsarský výbor, složený ze zástupců MŽP, AOPK ČR, pracovníků vědeckých a výzkumných pracovišť a zástupců nevládních organizací. Při řešení vědeckých otázek využívá výbor expertní skupinu, jejímiž členy jsou experti na ochranu mokřadů a vodního ptactva a garanti jednotlivých mokřadů.

Úmluva ukládá členským zemím povinnost vyhlásit na svém území minimálně jeden mokřad mezinárodního významu, který svými přírodními hodnotami odpovídá schváleným kritériím a zařadit ho do seznamu mokřadů mezinárodního významu. Stát se tím rovněž zavazuje, že zapsaným mokřadům věnuje zvýšenou péči a ochranu. 

Mokřady mezinárodního významu (Ramsar Sites) v ČR:

Zápis v roce 1990 
  RS1: Šumavská rašeliniště (102 km2
  RS2: Třeboňské rybníky (96 km2)
  RS3: Novozámecký a Břehyňský rybník (9 km2)
  RS4: Lednické rybníky (7 km2)

Zápis v roce 1993 
  RS5: Litovelské Pomoraví (62 km2)
  RS6: Poodří (44 km2)
  RS7: Krkonošská rašeliniště (2 km2)
  RS8: Třeboňská rašeliniště (11 km2)  
  RS9: Mokřady dolního Podyjí (115 km2)

Zápis v roce 1998
  RS10: Mokřady Liběchovky a Pšovky (4 km2)

Zápis v roce 2004
  RS11: Podzemní Punkva (16 km2)

Zápis v roce 2006
  RS12: Krušnohorská rašeliniště (112 km2)

Zápis v roce 2012
  RS13: Horní Jizera (23 km2)
  RS14: Pramenné vývěry a rašeliniště Slavkovského lesa (32 km2)

Ochrana lokalit je zajištěna formou NP (RS1, RS7), CHKO (RS2, RS5, RS6, RS8, RS10, RS11, RS 13, RS14) nebo NPR (RS3, RS4, RS9). 

Činnost AOPK ČR

  • AOPK je členem Českého ramsarského výboru
  • příprava odborných podkladů pro naplňování Ramsarské úmluvy v ČR, podpora činnosti Českého ramsarského výboru a jeho odborného panelu, účast na pravidelných setkáních ramsarského výboru
  • v rámci zabezpečování odborných podkladů pro vyplňování Ramsarské úmluvy v ČR se řada pracovníků AOPK ČR zapojila do přípravy publikace Mokřady ČR
  • pracovníci AOPK ČR jsou garanti některých Ramsarských lokalit

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt