AOPK ČR >> Metodická podpora

Metodická podpora

AOPK ČR je odbornou organizací státní ochrany přírody. Provozuje Informační systém ochrany přírody, ve které shromažďuje a zpřístupňuje veškerá data a informace relevantní ve vztahu k druhové a územní ochraně přírody a péči o krajinu (viz http://portal.nature.cz). 

Kromě bezplatného zpřístupňování dat uživatelům bez omezení a adresného poskytování dat (viz "Poskytování informací a dat") AOPK ČR dlouhodobě provádí jejich vyhodnocování a interpretaci. Poznání a zkušenosti pak formuluje do podoby doporučených postupů při realizaci konkrétních opatření v oblasti sledování stavu přírody a krajiny, zajišťování péče o vybrané části přírody a interpretace přírodního a částečně i kulturního dědictví.

AOPK ČR vydává:

Jde o metodické návody závazné pro pracoviště AOPK ČR mající přispět ke sjednocování zajišťování činností v rámci AOPK ČR. Nejde však o dokumenty interní, jsou bezplatně k dispozici komukoliv.

AOPK ČR vydává metodiky s doporučenými postupy pro ostatní orgány ochrany přírody, veřejnou správu, dodavatele ochrany přírody a krajiny, hospodáře a uživatele krajiny.

Jsou doporučením stanovujícím parametry výstupů a technický popis postupů jednotlivých činností běžně realizovaných v oblasti péče o přírodu a krajinu včetně vlastností použitých materiálů, výrobků a definice pojmů. Standardy po odborné oponentuře vydává AOPK ČR, která je zpracovává ve spolupráci s akademickými pracovišti a dalšími odbornými autoritami v příslušných oborech.

Časopis vydává AOPK ČR ve spolupráci se Správou jeskyní ČR a Správou NP Šumava, Krkonošského národního parku, NP Podyjí a NP České Švýcarsko. V tištěné podobě vychází již od roku 1946 a lze v něm najít vybrané články na téma naší ochrany přírody.

Odborné periodikum Příroda publikuje původní odborné práce v oboru ochrana přírody a krajiny se zaměřením na území České republiky a střední Evropy.

AOPK ČR je pověřena hodnocením bezpečnosti sloupů i jednotlivých prvků vedení. Za bezpečná jsou považována pouze taková řešení, která prošla hodnocením a ke kterým vydala doporučující vyjádření. 

AOPK ČR vydává odborná stanoviska k zábranám pro ochranu migrujících obojživelníků na základě žádosti podané výrobcem předmětné zábrany.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt