AOPK ČR >> Rybníček u Hořan
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Rybníček u Hořan

Rybníček u Hořan

Předmět ochrany

Údolíčko se silným pramenem, který umožňuje výskyt kriticky ohroženému rdestníku hustolistému, který zde roste na poslední lokalitě v ČR.

Základní údaje

Rozloha 2,00 ha
Nadmořská výška 288 - 308 m
Území je zvláště chráněno od 1. 12. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rybníček u Hořan

Geologie

Horninový podklad tvoří metamorfované horniny proterozoika – biotitické až dvojslídné jemnozrnné pararuly, místy kvarcitické. Tyto horniny jsou překryty vrstvami spraší a sprašových hlín. Ve výrazně zaříznutém údolí potoka jsou uloženy fluviální a deluviofluviální uloženiny, především hlíny a hlinité písky.

Na sprašových hlínách v okolí převažují luvizemě, v údolí potůčku lze v zamokřených místech předpokládat maloplošný výskyt pseudoglejů a glejů.

Flóra

NPP Rybníček u Hořan je jedinou lokalitou přirozeného výskytu kriticky ohrožené rdestice hustolisté (Groenlandia densa) v České republice. Rdestice hustolistá je bohatě větvená, zcela ponořená vodní rostlina. I v minulosti byla vzácným druhem naší květeny, vyskytovala se v bočních ramenech řek. Ve dvacátém století však došlo k zániku mnoha pro ni vhodných biotopů (úprava koryt řek, čištění příkopů a kanálů, regulace, zatrubnění či vyschnutí drobných potůčků a především znečištění vody).

Rdestice, pocházející z Rybníčku u Hořan, je od roku 1995 pěstována ve Výzkumném ústavu okrasného zahradnictví v Průhonicích. Během kultivace byla rostlina v dostatečném množství namnožena a udržuje se v ústavu jako genová banka.

Fauna

Zvířena území nebyla dosud podrobněji zkoumána, zaznamenáni jsou plazi a obojživelníci - užovka obojková (Natrix natrix), hojně se vyskytující ropucha obecná (Bufo bufo), rosnička zelená (Hyla arborea), skokan štíhlý (Rana dalmatina), skokan skřehotavý (Pelophylax ridibundus) a ojediněle též čolek obecný (Lissotriton vulgaris). Uváděná kuňka ohnivá (Bombina bombina) nebyla v posledních letech potvrzena. Obojživelníci mají díky absenci ryb v rybníce dobré podmínky pro rozmnožování.

Zajímavý je nález mouchy bráněnky měnlivé (Stratiomys chamaeleon), jejíž larvy žijí ve vodě. Z obratlovců se na rybníce vyskytuje pravidelně volavka popelavá (Ardea cinerea).

Způsoby péče o území

Populace rdestice na Rybníčku u Hořan je podrobněji sledována od roku 1976, již o dva roky později byl zaznamenán její úbytek. Příčinou ústupu bylo postupující zazemnění rybníka značnými splachy materiálu z povodí při povodních a následné zmenšování vodní hladiny. Od roku 1980 byly na rybníce prováděny v několika etapách asanační zásahy. Rybník byl opakovaně částečně odbahněn tak, aby byly vytvořeny vhodné podmínky pro rdestici. Splachy z povodí se podařilo eliminovat až vybudováním suchého poldru výše v údolí, který slouží k zadržování přívalové vody.

Pro zlepšení podmínek pro růst rdestice hustolisté jsou z rybníka každoročně odstraňovány expanzní vodní rostliny a řasy. Plochy kolem rybníka jsou sečeny a udržovány.

Omezení pro návštěvníky

Do rybníčku není vhodné jakkoli neodborně zasahovat – vstupovat do vody nebo trhat rostliny. Platí zde zákaz chovu ryb. Jen tak zůstane tato významná lokality s rdesticí hustolistou zachována do budoucna.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt