AOPK ČR >> Olšina u Skleného
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Olšina u Skleného

Předmět ochrany

Lokalitou meandrovitě protéká Sklenský potok s přítoky, který je v dolní části uměle upraven. Půdním typem v Olšině jsou zbahnělé až zrašelinělé gleje s četnými mokřady, na něž navazuje odumřelé vrchoviště a rašelinné louky. Převážná část lokality je tvořena lesním typem jasanové olšiny na prameništích a potočních úžlabinách, okrajově sem zasahuje smrková bučina. Olše vytvářejí výrazné chůdovité bučiny. V území roste řada chráněných druhů rostlin. Bohatý je mechový pokryv.

Základní údaje

Rozloha 6,67 ha
Nadmořská výška 720 - 734 m
Území je zvláště chráněno od 25. 7. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Olšina u Skleného

Geologie

Podloží horní části široce rozevřeného údolí Sklenského potoka na jižním okraji Devítiskalské vrchoviny tvoří granitizované biotitické ruly strážeckého moldanubika. Na svahových zvětralinách a sedimentech jsou vytvořeny gleje a pseudogleje, v okolí pramenišť zrašelinělé. Odumřelé vrchoviště zaujímají hlubší organozemě.

Flóra

Hlavní část území tvoří ojediněle zachované společenstvo blízké smrkovým olšinám (Piceo-Alnetum) svazu Alnion incanae, v jejichž porostní skladbě převažuje olše lepkavá, vytvářející na zamokřeném stanovišti výrazně chůdovité kořeny. V okrajích inklinujících k podmáčeným smrkovým bučinám (as. Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae), je více zastoupen smrk ztepilý. V podrostu s bohatým pokryvem mechů např. Brachythecium reflexum, Eurhynchium swartzii, Cirriphyllum piliferum, Mnium hornum aj., se vyskytují lipnice oddálená, čarovník alpský a č. prostřední, kozlík výběžkatý aj. Ve spodní části chráněného území navazují na olšinu rašelinné louky se společenstvy ostřic svazů Magno-Caricion elatae a Caricion canescenti-nigrae. Ve společenstvech vlhkých luk svazu Calthion palustris převládají asociace Angelico sylvestris-Cirsietum palustris a Lysimachio vulgaris-Filipenduletum ulmariae. V okrajové sušší části je maloplošně zastoupena asociace Festuco capillatae-Nardetum strictae. Pestré mozaice společenstev odpovídá i bohatý výskyt ohrožených druhů rostlin jako jsou kruštík bahenní, suchopýrek alpský, rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, p. Fuchsův, pětiprstka žežulník, vachta trojlistá, všivec lesní, tolije bahenní, zábělník bahenní a kozlík dvoudomý.

Fauna

Potok hostí larvy chrostíků rodu Limnephillus, pošvatek a jepic. V pobřežní zóně žijí četní střevlíkovití brouci rodů Carabus, Pterostichus a Bembidion aj. Hojní jsou obojživelníci, zejména čolek horský, skokan hnědý, s. ostronosý a ropucha obecná, řidčeji zde žije rosnička zelená. Louky a lesní okraje obývají ještěrka živorodá a zmije obecná. Hnízdí zde linduška luční, bramborníček hnědý, cvrčilka říční, konipas horský, ťuhýk obecný aj.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt