AOPK ČR >> Sklenské louky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Sklenské louky

Předmět ochrany

Přírodě blízká společenstva trvalých porostů s vlhkomilnými a rašelinnými druhy rostlin, přecházející ve spodní části v krajinářsky hodnotnou jednotlivě i skupinově rozptýlenou stromovou zeleň tvořenou vesměs smrkem.

Základní údaje

Rozloha 6,30 ha
Nadmořská výška 720 - 735 m
Území je zvláště chráněno od 25. 7. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Sklenské louky

Geologie

Podložím mírného svahu s pramennými výrony odtékajícími do údolí potoka Čtvrtě na okraji Devítiskalské vrchoviny jsou svory a svorové ruly strážeckého moldanubika. Na svahových zvětralinách a sedimentech jsou vytvořeny pseudogleje, v okolí pramenišť organozemní gleje.

Flóra

Kolem drobných vrchovišť se svahovými pramennými výrony jsou fragmentárně zastoupena společenstva ostřic asociace Caricetum nigrae, přecházející ve vlhké louky s převládající asociací Angelico sylvestris-Cirsietum palustris a dílčím zastoupením asociací Chaerophyllo hirsuti-Calthetum palustris, Scirpetum sylvaticiPolygono bistortae-Cirsietum heterophylli. V okrajích na sušších loukách svazu Violion caninae, převládá asociace Campanulo rotundifoliae-Dianthetum deltoidis, doplněná fragmenty asociace Festuco capillatae-Nardetum strictae. Ve spodní části území je na těchto stanovištích vytvořen krajinářsky cenný rozptýlený dřevinný porost smrku ztepilého. Místa jsou vytvořeny nálety vrby ušaté a břízy bělokoré. Rostou zde kruštík širolistý, prstnatec májový, bradáček vejčitý, všivec lesní, tolije bahenní, kozlík dvoudomý, bika sudetská, hadí mord nízký, sítina kostrbatá, jetel kaštanový, starček potoční aj.

Fauna

V početných populacích obývají území skokan hnědý a ropucha obecná, dále čolek horský, z plazů ještěrka živorodá a řídce i zmije obecná. Na loukách a v jejich okolí hnízdí mj. linduška luční, bramborníček hnědý, ťuhýk obecný a drozd kvíčala. Žijí zde rejsek obecný, r. malý, rejsec vodní, hraboš mokřadní, plšík lískový a další druhy savců.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt