AOPK ČR >> Fajmanovy skály a Klenky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Fajmanovy skály a Klenky

Fajmanovy skály a Klenky

Předmět ochrany

Zbytek reliktních borů a jedlobučin.

Základní údaje

Rozloha 30,04 ha
Nadmořská výška 690 - 778 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Fajmanovy skály a Klenky

Geologie

Geologický podklad území přírodní rezervace tvoří převážně horniny kambrického a ordovického stáří. Geomorfologicky určující horninou jsou pak buližníky neoproterozoického stáří, které vytváří typické jevy jako jsou buližníkový suk, mrazové sruby a kamenná moře. Pro lokalitu jsou typické hranáče – větší kameny vzniklé mechanickým rozpadem horniny. V části území jsou pozůstatky po hornické činnosti.

Flóra

Na buližníkových skalách a sutích rostou reliktní bory s borovicí lesní, přimíšenými břízou bělokorou a jeřábem ptačím a s velmi chudým podrostem borůvky, brusinky a mnoha druhů mechorostů a lišejníků. Z ohrožených lišejníků zde byla zaznamenána např. pukléřka islandská, jinak běžně rostoucí v horských regionech severských zemí. Z horských druhů rostlin zde roste vlhkomilná trvalka sedmikvítek evropský.

Fauna

Daří se zde plhovi zahradnímu, který má z našich plhů nejnápadnější zbarvení. Na skalách hnízdí naše největší sova - výr velký. Entomologický průzkum prokázal několik zajímavých druhů hmyzu - z brouků zde žije např. tesařík, druh podhorských a horských lesů.

Způsoby péče o území

Většina přirozených porostů byla v minulosti nahrazena monokulturami borovic nebo smrků, zároveň byl v rezervaci vysazen nepůvodní modřín. Hlavními cíly ochrany přírody tak zde je zlepšení druhové skladby lesa, navrácení druhové bohatosti a podpora přirozené obnovy jedle, buku a dalších listnáčů pomocí lesnických opatření a aktivního managementu, včetně snížení stavů zvěře.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen, vzhledem k terénu a nepřítomnosti značených tras či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt