AOPK ČR >> Jelení lázeň
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Jelení lázeň

Jelení lázeň

Předmět ochrany

Hřebenové rašeliniště typu vrchoviště s charakteristickou ohroženou flórou, faunou a typickými rašelinnými jevy.

Základní údaje

Rozloha 8,25 ha
Nadmořská výška 1068 - 1081 m
Území je zvláště chráněno od 1. 7. 1982
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jelení lázeň

Geologie

Podkladem jsou svory až živcové svory stroňské skupiny, překryté zvětralinami a několik decimetrů mocnou vrstvou rašelinné půdy (do 1 m), která je značně kyselá s nízkým obsahem živin.

Flóra

Lokalitu tvoří relativně malé, ale biologicky velice cenné hřebenové rašeliniště (vrchoviště) s výskytem vzácných druhů rašelinných rostlin. Mocnost rašeliny dosahuje 0,5 - 1 m. Rostou zde charakteristické rašeliništní druhy, které jsou schopné růst v kyselém a silně podmáčeném prostředí jako např. kyhanka sivolistá, bradáček srdčitý, ostřice mokřadní, sítina kostrbatá, klikva bahenní a suchopýr pochvatý. V minulosti byl zjištěn i plavuník zploštělý.

Fauna

Ze vzácných a na rašeliniště vázaných živočichů zde byl zde zjištěn pavouk skákavka rašelinná - vzácný druh, typický pro horská rašeliniště. Potvrzen byl též pavouk slíďák rašelinný. Tento druh byl v ČR zatím zjištěn na rašeliništích pohraničních hor. Na lokalitě byla také nalezena vážka lesklice horská - kriticky ohrožený druh. Žije tu a rozmnožuje se čolek horský. Vzácně lze spatřit černou formu zmije obecné. Zvláště v období podzimní říje uvidíme a hlavně uslyšíme jeleny evropské.

Způsoby péče o území

Cílem péče o přírodní rezervaci je udržení hodnotného vrchoviště s typickými rašelinnými jevy a se vzácnými a zvláště chráněnými druhy rostlin a živočichů. Péče o území spočívá zejména ve stabilizaci vodního režimu lokality. Klíčové je zejména omezení vysychání rašeliniště zamezením nadbytečného odtoku srážkové vody z území (budování přehrážek na v minulosti nevhodně vytvořených odvodňovacích příkopech, obnova zanikajících tůní). Dále probíhá udržování bezlesí v centru rašeliniště výřezem náletových dřevin.

Omezení pro návštěvníky

Východní hranici PR tvoří hlavní hřebenová cesta – tzv. Jiráskova cesta, volně přístupná turistům, cyklistům a v zimě běžkařům. Zbytek přírodní rezervace sousedící s touto turistickou cestou je v zájmu zachování tohoto cenného vrchoviště návštěvníkům nepřístupný a je zde také omezen sběr lesních plodů.

Víte že

… název „Jelení lázeň“ pochází z německého označení tohoto místa „Tränkelwiese“ (Tränkel – napajedlo, wiese – louka), jež dalo vznik i zdejšímu německému lidovému názvu „Tränkelbeere“ pro vlochyni.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt