AOPK ČR >> Rybenské Perničky
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Rybenské Perničky

Rybenské Perničky

Předmět ochrany

Význačný skalní útvar

Základní údaje

Rozloha 14,05 ha
Nadmořská výška 726 - 748 m
Území je zvláště chráněno od 20. 11. 1980
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Rybenské Perničky

Geologie

Skalní útvary na plochém rozvodním hřbetu Borovského lesa byly vypreparovány na pruhu ortorul svrateckého krystalinika mrazovým zvětráváním ve starších čtvrtohorách. Tvoří dva oddělené skalní bloky typu mrazových srubů s výškou stěn 16 a 8 m. Na vrcholové plošině východního z nich byla zvětráváním po vodorovné puklině vytvořena výrazná skalní lavice, na níž vznikly tři skalní mísy, z nichž největší má průměr až 60 cm a hloubku 20 cm. Skalním mísám, lidově „perničkám“, byl dříve připisován umělecký původ a kultovní funkce. Pod skalami jsou odlámané suťové haldy přecházející v kongeliflukční balvanité pokryvy svahů, na nichž jsou vytvořeny mělké a kyselé ochrické půdy.

Flóra

Na stanovišti smrkové bučiny (Calamagrostio villosae-Fagetum sylvaticae) se nachází hospodářsky pozměněný lesní porost typu kamenité smrkové bučiny, v němž naprosto převládá smrk ztepilý, vtroušen je buk lesní a na skalách i bříza bělokorá a jeřáb ptačí. Chudý oligotrofní podrost tvoří zejména borůvka, šťavel kyselý, metlička křivolaká, kapraď rozložitá a ojediněle zde roste i vranec jedlový. Skály a sutě jsou porostlé pokryvnou vegetací lišejníků a acidofilních mechorostů mnoha druhů.

Fauna

Mezi běžnými druhy obývajícími převážně smrkové lesní porosty vyšších poloh českomoravské vrchoviny dominují ptáci. Hnízdí zde mj. datel černý, puštík obecný, ořešník kropenatý, křivka obecná, výr velký a pravděpodobné je hnízdění káně lesní, jestřába lesního a krkavce velkého, kteří se zde často vyskytují.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt