AOPK ČR >> Semínský přesyp
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Semínský přesyp

Semínský přesyp

Předmět ochrany

Zachování biotopu a populace kozince písečného (Astragalus arenarius) ve společenstvech svazu Corynephorion canescentis vyvinutých na vátých píscích.

Základní údaje

Rozloha 0,21 ha
Nadmořská výška 210 - 216 m
Území je zvláště chráněno od 9. 7. 1980
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Semínský přesyp

Geologie

Území je tvořeno dvěma částmi, otevřenou písčinou na návsi obce a mírně zapojenou plochou za bývalým pivovarem. Obě části jsou od sebe vzdáleny vzdušnou čarou okolo 100 metrů. Nadmořská výška je 210 m n. m.

Jedná se o zbytek malého písečného přesypu uvnitř obce Semín. Geomorfologicky se jedná o nevýrazný akumulační tvar navátých písků, který byl v minulosti z velké části odtěžen. V současné době zde dochází k nežádoucímu obohacování písku o příměsi zeminy a organické zbytky z vegetace. Písečné přesypy se začaly v oblasti dnešní České republiky utvářet v pleistocénu (před 40000 lety).

  V současné kulturní krajině tyto útvary prakticky chybí. Naprostá většina z nich byla postupně zalesněna, odtěžena nebo zanikla v důsledku jiného využití (například jako plocha k výstavbě).

Podloží tvoří jemnozrnný až střednozrnitý nezpevněný písek. Průměrná velikost křemenných zrn je 0,5 mm. Půdní pokryv neodtěžené části tvoří regozem arenická, odkrytou část zaujímá antrozem. Jedná se o půdu, která byla vytvářená či vytvořená z člověkem nakupených substrátů získaných při těžební činnosti, složená z lehkých materiálů do zrnitosti 1 mm.

Flóra

Z botanického hlediska je nejvýznamnější výskyt kriticky ohroženého druhu kozince písečného Astragalus arenarius. V součastnosti jsou známa 4 naleziště tohoto druhu v České republice.

Mimo holé písčiny bez vegetace lze v NPP najít čtyři typy travinné vegetace, na sebe navazují v přirozené sukcesní sérii.

1 – Jednoletá vegetace písčin svazu Thero - Airion – nezapojené porosty jednoletých a pionýrských druhů (jetel rolní - Trifolium arvense, rožec lepkavý - Cerastium glutinosum, rozrazil rolní - Veronica arvensis, r. Dilleniův - V. dillenii, jitrocel písečný - Plantago arenaria apod.). Zejména na ploše uvniř obce se vyskytují nežádoucí monocenézy sveřepu střešního (Bromus tectorum), který je pravidelně odstraňován. Zastoupeny jsou rovněž ruderální druhy pupalka dvouletá (Oenothera biennis), turanka kanadská (Conyza canadensis)

2 - Psamofytní vegetace svazu Corynephorion canescentis – dominují paličkovec šedavý - Corynephorus canescens, rozchodník šestiřadý - Sedum sexangulare, jestřábník chlupáček - Hieracium pilosella, kozinec písečný - Astragalus arenarius. Z dalších typických pískomilných druhů se vyskytují kolenec Morisonův - Spergula morisonii, jitrocel písečný - Plantago arenaria, rozrazil Dilleniův - Veronica dillenii.

3 – Kostřavové trávníky písčin svazu Armerion elongatae – dominují kostřavy, kostřava drsnolistá - Festuca brevipila a kostřava žlábkatá - F. rupicola a ostřice jarní - Carex praecox. Hojněji rovněž mateřídouška úzkolistá - Thymus serpyllum.

4 - Mezofilní porosty svazu Arrhenatherion elatioris – zapojené porosty s dominantní kostřavou žlábkatou (Festuca rupicola) a dalšími mezofilními druhy trav: kostřava červená - Festuca rubra, ovsík vyvýšený-Arrhenatherum elatius, ovsík pýřitý - Avenula pubescens, přítomny jsou i typické byliny ovsíkových luk (řebříček obecný -Achillea millefolium, čičorka pestrá - Securigera varia atd.)

Fauna

Ze zoologického hlediska má NPP význam především pro bezobratlé, což je dáno především její velikostí a rovněž i specifickým stanovištěm.   Z druhů typických pro otevřená stanoviště písčin můžeme v NPP nalézt například: saranči modrokřídlou (Oefipoda caerulescens), kovaříka (Dicronychus equisetioides), kvapníka (Harpalus flavescens) a  chrousta mlynaříka (Polyphylla fullo).

Způsoby péče o území

Hlavním cílem péče o NPP je zachování společenstev otevřených písčin. Management je prováděn tak, aby byly bržděny sukcesní pochody a s nimi spojené postupné zarůstání lokality. Jedná se především o narušování povrchu substrátu, vyhrabávání a uvolňování písčitých ploch. Dále probíhá odstraňování expanzivních a rudeálních druhů. V ochranném pásmu plochy za pivovarem jsou likvidovány výmladky akátu, šeříku a pámelníku. Na zapojených travních společenstvech probíhá každorošní kosení s odklizením vzniklé hmoty mimo národní přírodní památku.

Nežádoucí je obohacování písečného substrátu o biologické příměsi, například zbytky rostlin. Dochází tak k obohacení ploch o živiny a následně k většímu a většímu zarůstání a zazemňování písčiny. Do budoucna se počítá s opatřeními, která by tyto procesy zpomalila (například převrstvení substrátu na části plochy).

Omezení pro návštěvníky

Přímo k lokalitě lze dojet automobilem po místní kokomunikaci. Lokalita včetně ploch v ochranném pásmu je příležitostně využívána dětmi k hrám na písku. Toto narušování písčité části duny je žádoucí, dochází tím k udržení vhodného stavu písčiny bez vegetace. Přímo přes NPP nevede žádná turisticky značená cesta. Nejbližší turistická trasa vede po vedlejší silnici cca 50 metrů jižně od NPP a nejbližší cyklostezka je cca 170 m jižně po silnici III. třídy.  

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt