AOPK ČR >> Habrůvecká bučina
AOPK ČR - RP Jižní Morava Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Habrůvecká bučina

Habrůvecká bučina

Předmět ochrany

Zachovaný, druhově bohatý komplex přirozených bučin a dubových bučin na území Rudické plošiny ve střední části Moravského krasu, s výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. Předmětem zvláštní ochrany je rovněž naleziště geod v rudických vrstvách a soubor povrchových a podzemních krasových jevů.

Základní údaje

Rozloha 88,56 ha
Nadmořská výška 335 - 510 m
Území je zvláště chráněno od 23. 6. 1975
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Morava
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Habrůvecká bučina

Víte že

Pro běžného návštěvníka Moravského krasu nenápadná rezervace, přes kterou nevede ani turistická cesta. Není ale malá (téměř 90 ha) a rozhodně není nevýznamná, ba naopak by se dalo říci, že je ojedinělá. Kde v České republice najdete takovou rozlohu snadno lesnicky obhospodařovatelného lesa až na drobné výjimky dlouhodobě ponechanou samovolnému vývoji? Lesní porosty pomalu získávají podobu pralesa, mohutné staré buk se místy vyvrátí, uschnou, čí se zlomí, aby udělali místo čekající generaci nových stromů. Velké množství rozkládajících se kmenu, doupných stromů jsou biotopem pro pestrou směsici dřevokazných hub, různého hmyzu a ptáků, kterou v hospodářky využívaném lese v takové míře vidět nemůžete.  Z důvodu národní kategorie ochrany území a tedy z důvodu jeho maximálního zachování v nedotčeném stavu prosíme nevstupujte mimo cesty.  Také prosíme upozorněte na toto omezení občany, které mimo cestu v této rezervaci uvidíte.

Korálovec bukový

Na rozkládajícím se bukovém dřevě se vykytuje korálovec bukový

Přitom se jedná o území, které bylo v minulosti dlouhodobě intenzivně využíváno, celá oblast byla významná již ve středověku produkcí železa. Na území rezervace se nachází zbytky strusky z 11. stol. četná milířiště, dvě rozpadající se šachty i zbytky pece na pálení vápna, kterou ještě roku 1924 provozovali vápeníc i z nedaleké obce Habrůvka.

zbytky vápenné pece

Zbytky vápenné pece

V rezervaci se střídají zásadité vápence s kyselými Rudickými vrstvami s rohovci a sprašemi, čemuž odpovídá také velká pestrost stanovišť. Rudické vrstvy obsahují křemenné geody. Ty přitahují nelegální kopáče, kteří výkopy území rezervace poškozují.

Do rezervace lze nahlédnout z cesty, která vede po obvodu rezervace . Hned v blízkosti silnice může návštěvník vidět na stěně bývalého malého lomu památník vynikajícího českého lesníka, který zde v Liechtenštejských službách působil na přelomu 19. a 20. století. Dále po pravé straně v těsné blízkosti cesty nepřehlédnutelný památný strom Modřín troják u Habrůvky (výška 48 m, obvod  455 cm).

Památný strom Modřín troják u Habrůvky (foto D. Franc)

Památný strom Modřín troják u Habrůvky

Při severní hranici má pomníček Prof. Alois Zlatník, který se zásadním způsobem zasadil o vyhlášení sítě rezervací (mimo jiné právě i Habrůvecké bučiny)na území Školního lesního podniku Masaryků les Křtiny, který je organizační součástí Mendelovy univerzity v Brně.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Moravský kras

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt