AOPK ČR >> Farské bažiny
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní rezervace Farské bažiny

Farské bažiny

Předmět ochrany

Ochrana rašeliniště vrchovištního typu s charakteristickými společenstvy rostlin a živočichů a s nejrozsáhlejším porostem borovice blatky v oblasti Českého lesa.

Základní údaje

Rozloha 64,67 ha
Nadmořská výška 720 - 734 m
Území je zvláště chráněno od 16. 4. 1974
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Farské bažiny

Geologie

Území je tvořeno rozsáhlým centrálním rašeliništěm s poměrně velkou mocností rašelinné vrstvy, která zde v minulosti nebyla na rozdíl od jiných míst těžena.

Flóra

Rašeliniště s porostem borovice blatky, postupně přechází do rašelinných smrčin. Hlavní složku vegetace tvoří rašeliníky, provázené řadou zajímavých rostlinných druhů. Z typických druhů vrchovištních rašelinišť lze uvést rojovník bahenní, vlochyni bahenní, klikvu bahenní a šichu černou.

Fauna

Zvířena obratlovců je tvořena převážně běžnými lesními druhy, a vzácnější druhy se vyskytly jen v malé míře. Jediný dosud provedený orientační průzkum pavouků ukázal, že je zde vysoký podíl reliktních druhů.

Způsoby péče o území

Porosty rašelinných smrčin a borovice blatky jsou v PR, ponechány bez jakýchkoliv zásahů. Jedinými místy, kde probíhají managementy, jsou vlastní rašelinná oka, kde jsou vyřezávány nežádoucí náletové dřeviny.

Omezení pro návštěvníky

Vstup do přírodní rezervace je díky její jedinečnosti omezen z důvodu výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin. Dále z bezpečnostních důvodů, vzhledem k rozsáhlým a zrádným rašelinným jezírkům.

Víte že

… rezervace je jedna ze dvou historických lokalit rojovníku bahenního, které se v Českém lese zachovaly? Bíle kvetoucí stálezelený keřík roste v rašelinných lesích.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt