AOPK ČR >> Voděradské bučiny
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Voděradské bučiny

Voděradské bučiny

Předmět ochrany

Rozlehlý bukový porost

Základní údaje

Rozloha 683,87 ha
Nadmořská výška 350 - 500 m
Území je zvláště chráněno od 5. 4. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Voděradské bučiny

Geologie

Rezervace představuje rozlehlý lesní komplex na pravém břehu Jevanského potoka. Druhová skladba bukových porostů odpovídá kyselému podkladu, tvořenému  převážně žulami.

Reliéf je pahorkatinný, na mnoha místech lze sledovat stopy dlouhodobého působení ledu, mrazu a větrné eroze – kary, varpy a skalní moře. Na území NPR bylo v minulosti několik malých lomů, např. Kamenka. Morfologicky je zajímavé balvanité údolí Jevanského potoka.

Flóra

Národní přírodní rezervace je významná zejména květnatými a acidofilními bučinami s typickou květenou. K dominantnímu buku je místy přimíšen dub letní, habr obecný, smrk ztepilý, jedle bělokorá, lípa srdčitá a bříza bělokorá  Zastoupení jedle se v minulosti měnilo v závislosti na charakteru hospodaření.

V bylinném patře se vyskytují bika hajní, metlička křivolaká, pstroček dvoulistý, kyčelnice cibulkonosná, kyčelnice devítilistá, věsenka nachová a další. Ve sníženinách a na podmáčených půdách rostou maloplošně olšovo-jasanové luhy.

Fauna

V rezervaci bylo zjištěno 30 druhů brouků z Červeného seznamu. V potůčcích se vyskytuje chrostík Synagapetus moselyi, známý u nás pouze z této lokality. V Jevanském potoce žije chráněná mihule potoční (Lampetra planeri). Z obojživelníků se vyskytují např. čolek horský, čolek obecný, rosnička zelená a skokan hnědý.

Kromě běžné lesní zvěře hnízdí ve zdejších lesích řada vzácnějších ptáků, jako je datel černý, holub doupňák, včelojed lesní, jestřáb lesní, čáp černý, krkavec velký a výr velký.

Způsoby péče o území

Věkovité bučiny v centrální části NPR jsou hodnoceny jako přírodě blízké a vyčleněny jako bezzásahové. Na značné části NPR se ale vyskytují i porosty s pozměněnou dřevinnou skladbou i strukturou, které vyžadují těžební zásahy.

Ve Voděradských bučinách dlouhodobě hospodaří Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy. Lesy slouží současně i lesnické výuce pro potřeby České zemědělské univerzity v Praze, Lesnická a environmentální  fakulta má v NPR založenu síť výzkumných ploch. V porostech probíhá převážně podrostní hospodaření s dosadbou chybějících dřevin přirozené druhové skladby.

Omezení pro návštěvníky

Územím vede systém lesních cest, několik turisticky značených cest, cyklostezky a naučné stezky. Pohyb návštěvníků v rezervaci je omezen na vyznačené stezky – důvodem je  bezpečnost s ohledem na možný pád stromů, vyloučení poškození zmlazení dřevin i vyloučení vyrušování živočichů. Není dovolen sběr hub a lesních plodů.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt