AOPK ČR >> Ve Studeném
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Ve Studeném

Ve Studeném

Předmět ochrany

Přirozené lesní porosty, tvořené přírodními společenstvy bučin a suťových lesů, včetně vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zejména měkkýšů a saprotrofních hub; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Posázavské bučiny a které se nacházejí na území NPR

Základní údaje

Rozloha 42,28 ha
Nadmořská výška 290 - 459 m
Území je zvláště chráněno od 19. 3. 1935
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ve Studeném

Geologie

Rezervace se nachází při východním okraji Dobříšské, respektive Benešovské pahorkatiny a zaujímá stráně na levém břehu sázavského meandru asi 2 km západně od města Sázava. Sklonitost svahů je velmi proměnlivá, převažují sklony 50-60%, na vystupujících skalkách se však někdy setkáváme s hodnotami 100% a výše. Relativní převýšení činí přibližně 170 m. Výrazné morfologické členění je utvářeno vystupujícími hřbety a několika různě hluboko zaříznutými roklemi, z nichž zejména rokle při západní hranici má kaňonovitý ráz. V geologické stavbě se uplatňuje granodiorit, metabazity a biotitické pararuly.

Flóra

Převládají porosty dubobukového pásma, v menší míře jsou zastoupeny porosty bukodubové a suťové javořiny. Skladba dřevin, kterých bylo na území zaznamenáno 35 druhů, je blízká přirozené. Na ploše NPR jsou rekonstrukčně vylišena společenstva zakrslých doubrav, bukových doubrav, kyselých bukových doubrav, kyselých dubových bučin, dubových bučin, lipodubových bučin, lipových javořin a jilmo-jasanových javořin.

V bylinném patře se vyskytují běžné druhy jednotlivých lesních typů, jako je svízel vonný, bažanka vytrvalá, kyčelnice cibulkonosná, žindava evropská atd.

Houby

V NPR Ve Studeném bylo popsáno celkem 191 druhů hub, především dřevokazných, které dokládají pralesní charakter území. Vyskytuje se zde v Čechách vzácná bolinka černohnědá, která je indikátorem přirozené vegetace, vzácný dřevomor Chestersův, z vřeckovýstrusých mozkovka rosolovitá, černorosol bělavý, vzácná pórovka šedá, z lupenatých velmi vzácný houžovec medvědí, dále vzácná šupinovka ježatá nebo lysohlávka česká.

Fauna

Vzhledem k charakteru území, který připomíná prales, se zde vyskytuje mnoho druhů xylofágního a xylomykofágního hmyzu i bohatá reliktní fauna měkkýšů – např. plž zemoun skalní (Aegopis verticillus). Mlok skvrnitý se vyskytuje ve středně silné populaci. Rozmnožuje se v drobném vodním toku v západní části. Z význačných druhů ptáků se vyskytuje holub doupňák, lejsek bělokrký, nepravidelně pak lejsek malý a čáp černý.

Způsoby péče o území

Rozsáhlé bučiny v údolí řeky a suťové lesy na strmých balvanitých svazích jsou z velké části ponechány samovolnému vývoji. Rezervace tak postupně získává ve středních Čechách ojedinělý charakter pralesa. Trouchnivějící stromy vytvářejí prostředí vhodné pro život dalších organismů. Porosty v západní části se zvýšeným zastoupením smrku budou postupně převedeny na přirozenou druhovou skladbu.

Omezení pro návštěvníky

Centrální území rezervace není přístupné s ohledem na svažitost terénu i s ohledem na možný pád stromů. Po její hranici vedou lesní cesty a stezky, kde je pohyb s opatrností možný.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt