AOPK ČR >> Slepičí vršek
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Slepičí vršek

Slepičí vršek

Předmět ochrany

Písečná duna s typickou květenou

Základní údaje

Rozloha 1,90 ha
Nadmořská výška 420 - 426 m
Území je zvláště chráněno od 5. 8. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Slepičí vršek

Geologie

Svrchnokřídové sedimenty jsou překryty mocnými vrstvami pleistocenních fluviálních štěrků a písky a na povrchu překryté eolickými sedimenty - vátými písky, pravděpodobně vytříděnými v pozdním glaciálu ze štěrkopískových nánosů Lužnice. Váté písky tvoří typický vyvýšený přesyp oválného tvaru (rozměry zhruba 200 x 60 m) protažený v severojižním směru. Lokalita byla v minulosti  značně narušena drobnou těžbou písku a vede přes ni cesta. Povrch vátého písku je na velké části území překryt tenkým horizontem silně vysychavých půd - kambizem arenická. Plochy čistého písku, na kterých je možno pozorovat recentní eolické procesy, jsou obnovovány technickými zásahy.

Písečnatka nejmenší nebývá vyšší než 5 až 25 cm.Písečnatka nejmenší, foto Ing. Josef Hlásek 

Flóra

Přesyp pokrývá společenstvo svazu (Corynephorion canescentis), které v jednotlivých trsech i větších porostech kostřavy ovčí (Festuca ovina), k. vláskovité (F. filiformis), k. drsnolisté (F. trachyphylla) a metličky křivolaké (Deschampsia flexuosa) zpevňuje plochy volného písku. V rozvolněných trávnících se vyskytuje celkem řídce trávnička obecná (Armeria vulgaris), písečnatka nejmenší (Arnoseris minima), pavinec horský (Jasione montana), nahoprutka písečná (Teesdalia nudicaulis) a nepatrnec rolní (Aphanes arvensis). Na obvodu je přesyp stabilizován borovými porosty, z nichž velká část, která pokrývala i nejvyšší bod přesypu, byla odstraněna. Na vykácených otevřených místech dochází k nežádoucímu pronikání ruderálních rostlin, ale i nových semenáčků borovice lesní (Pinus sylvestris) a dubu letního (Quercus robur).

Kyjanka hlínová roste na podzim na chudých, písčitých substrátech.Kyjanka hlínová, foto Ing. Josef Hlásek

Fauna

Charakteristická je psamofilní entomofauna, především ze skupiny blanokřídlých, různé samotářské včely, kutilky, hrabalky a mravenci. Běžné je saranče modrokřídlé (Sphingonotus caerulans), v píscích probíhá vývoj larev listokaza kovového (Anomala dubia). Byl nalezen vzácný suchomilný střevlík Masoreus wetterhallii. Vzhledem k nepatrné rozloze na území rezervace migrují běžné druhy obratlovců okolních biotopů. Žije zde poměrně početná populace ještěrky obecné (Lacerta agilis)

Rýhonosec borový zbarvením dokonale splývá s prostředím.Rýhonosec borový, foto Ing. Josef Hlásek

Způsoby péče o území

Vlivem zvýšeného přísunu živin z okolních zemědělských pozemků i díky atmosférické depozici dusíku dochází k zarůstání duny bylinnou vegetací i nálety dřevin. V rámci řízené péče jsou nevhodná společenstva odstraňována.

Omezení pro návštěvníky

Lokalita je přístupná veřejnosti po cestě z obce Lužnice.

Víte že

Pouze Písečný přesyp u Vlkova a Slepičí vršek jsou odkryté. Ostatní duny na Třeboňsku jsou již dávno pokryty lesem.  

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt