AOPK ČR >> Pernovka
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní památka Pernovka

Pernovka

Předmět ochrany

Rašelinná loučka s typickou vegetací

Základní údaje

Rozloha 1,39 ha
Nadmořská výška 665 - 680 m
Území je zvláště chráněno od 12. 3. 1954
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Pernovka

Geologie

Podloží mírně svažitého plochého údolí v pramenné části pravostranného přítoku Borůvky na okraji Pohledeckoskalské vrchoviny tvoří sillimaniticko-biotitické a migatitizované ruly strážeckého moldanubika. V okolí pramenišť a potoka jsou vytvořeny organozemní gleje přecházející v pseudogleje a na vyvýšených okrajích v kambizemní podzoly.

Flóra

Na malé ploše území je vytvořena mozaika lučních společenstev, od zrašelinělých pramenišť s porosty ostřic asociace Caricetum nigrae, přes vlhkomilné vysokobylinné porosty asociací Angelico sylvestris-Cirsietum palustris, Scirpetum sylvatici a Chaerophyllo hirsuti-Filipenduletum ulmariae, až po okrajově zastoupené krátkostébelné porosty asociace Festuco capillatae-Nardetum strictae. Rostou zde mj. rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, všivec lesní, tolije bahenní, zábělník bahenní, kozlík dvoudomý a starček potoční.

Fauna

V území přírodní památky jsou hojní obojživelníci, zejména skokan hnědý, dále s. zelený a ropucha obecná. Žijí zde ještěrka živorodá a zmije obecná. Na louce a přilehlých lesních okrajích hnízdí linduška lesní, barmborníček hnědý, ťuhýk obecný a řada dalších druhů ptáků.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt