AOPK ČR >> Novozámecký rybník
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Národní přírodní rezervace Novozámecký rybník

Novozámecký rybník

Předmět ochrany

Ornitologická lokalita s hojným výskytem vodních a mokřadních druhů ptáků a komplex vodních, mokřadních a lesních ekosystémů, zejména slatinných luk, rákosin, přirozených bažinných olšin a vrbin, vytvořených kolem Novozámeckého rybníka; typy přírodních stanovišť a druhy, pro které byla jiným právním předpisem vyhlášena EVL Jestřebsko - Dokesko a které se nacházejí na území NPR

Základní údaje

Rozloha 368,27 ha
Nadmořská výška 253 - 260 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Novozámecký rybník

Geologie

Rybník a jeho okolí mezi obcemi Jestřebí a Zahrádky u České Lípy.

Flóra

Vegetace rezervace je velmi pestrá. Lesní porosty do rezervace zasahují jen okrajově, jsou tvořeny podmáčenými olšinami a křovitými vrbami, na sušších místech se vyskytují borové porosty s dubem letním, břízou bělokorou a osikou. Nelesní vegetace zahrnuje zejména vodní společenstva s převažujícím stulíkem žlutým a leknínem bělostným, společenstva rákosin, ostřicových luk a slatinných a rašelinných luk. Je zde uváděno více než 50 druhů vzácných a ohrožených rostlin, např. ostřice dvoudomá, kapraď hřebenitá, prstnatec pleťový či vrba plazivá.

Fauna

Rybník u obce Zahrádky byl založen v době Karla IV. a v současné době patří spolu s přilehlými mokřadními ekosystémy z ornitologického hlediska k nejzajímavějším územím v Česku. Na území rezervace bylo pozorováno 220 druhů ptáků, z nichž mnohé patří mezi ohrožené druhy, jmenujme alespoň orla mořského, bukače velkého, jeřába popelavého, moudivláčka lužního či sýkořici vousatou.

Další chráněné druhy živočichů se řadí mezi obojživelníky např. blatnice skvrnitá a ropucha krátkonohá či savce např. vydra říční a veverka obecná. Při entomologickém průzkumu bylo zaznamenáno 800 druhů brouků, z nichž mnohé patří mezi regionální unikáty.

Víte že

Od roku 1990 je Novozámecký rybník spolu s Břehyňským rybníkem zapsán do seznamu mezinárodně významných mokřadů Ramsarské úmluvy. Celá rezervace je součástí Ptačí oblasti Českolipsko – Dokeské pískovce a mokřady a Evropsky významné lokality Jestřebsko - Dokesko.

V roce 2013 tu byla z prostředků AOPK ČR vybudována ptačí pozorovatelna a vyhlídkové molo.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt