AOPK ČR >> Noříčí
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Noříčí

Noříčí

Předmět ochrany

Ochrana lesního porostu s přirozenou dřevinnou skladbou typickou pro západokarpatskou oblast s bohatým zastoupením lesních typů a zajištění lesního společenstva s ohroženými rostlinnými a živočišnými druhy před činnostmi, jež mají negativní dopad na přírodní procesy.

Základní údaje

Rozloha 37,98 ha
Nadmořská výška 700 - 1047 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1955
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Noříčí

Geologie

Území je bu­dováno vlastními godulskými vrstvami s cockami ostravického pískovce (slepence až brekcie). Příkře ukloněné svahy podléhají fluviální modelaci a jsou prak­ticky bez eluvií. Suťový kamen­ný plášť nabývá místy charakte­ru kamenného moře. V dolní části vyznívají strže tvaru V vy­plněné balvanitým materiálem. Převažují kambizemě až pod­zoly.

 

Flóra

Mozaika lesních spolecenstev zahrnující acidořlní bučiny a jedliny svazu Luzulo-Fagion, květnaté buciny podsvazu Eu-Fagenion a místy suťové a roklinové lesy svazu Tilio-Acerion. Hlavní dřevinou je buk lesní (Fagus sylvatica), v horní části přistupuje smrk ztepilý (Picea abies), v nižších polohách severního svahu je hoj­ný javor klen (Acer pseudoplatanus). Jedle bělokorá (Abies al­ba) se dochovala v horním patře pouze v několika exemplářích. Keřové patro není vyvinuto. Vpodrostu převažují především charakteristické druhy kyselých horských bučin — bika lesní (Luzula sylvatica), třtina rákosovitá (Calamagrostis arundinacea), metlicka křivolaká (Avenella flexuosa), šťavel kyselý (Oxalis acetosella), kapraď rozložená (Dryopteris dilatata), papratka samicí (Athyrium filix-femina) a pstrocek dvoulistý (Maianthemum bifolium). Na úživnějších stanovištích ve spolecenstvech květnatých bucin a suťových lesů rostou kokořík přeslenatý (Polygonatum verticillatum), vrbi­na hajní (Lysimachia nemorum), vraní oko ctyřlisté (Paris quadrifolia), bažanka vytrvalá (Mercurialis perennis), kapra­dina lalocnatá (Polystichum aculeatum), k. Braunova (P braunii), rozrazil horský (Ve­ronica montana), žluťucha orlíckolistá (Thalictrum aquilegifolium), pryskyřník platanolistý (Ranunculus platanifolius) a svízel vonný (Galium odoratum).

 

 

Fauna

Nejpočetnější skupinou obratlovců v rezervaci jsou ptáci, z nichž mezi vzácněj­ší patří ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), holub doupňák (Columba oenas), jeřábek lesní (Bonasa bonasia) a kos horský (Turdus torrquatus). Zalétávají sem další druhy — jestřáb lesní (Accipiter gentilis) a krkavec velký (Corvus co­rax). Z nápadnějších druhů sav­ců žijí v oblasti Nořící veverka obecná (Sciurus vulgaris), jeze­vec lesní (Meles meles), srnec (Capreolus capreolus), jelen les­ní (Cervus elaphus), pravidel­ně přechází rys ostrovid (Lynx lynx). Průzkum bezobratlých živocichů a drobných zemních savců do­sud nebyl proveden.

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt