AOPK ČR >> Míšovské buky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Míšovské buky

Míšovské buky

Předmět ochrany

Ochrana zbytku jedlové bučiny v Brdech.

Základní údaje

Rozloha 5,08 ha
Nadmořská výška 715 - 735 m
Území je zvláště chráněno od 14. 12. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Míšovské buky

Geologie

Horninový podklad území této přírodní památky tvoří břidlice, droby a metabazalty (spility) svrchního proterozoika, překryté svahovými sedimenty kamenito-hlinitých sutí a jílovitých hlín.

Flóra

Do dnešní doby se zachoval malý fragment druhově chudé smrkové bučiny s dožívajícími starými buky, z nichž některé dosahují stáří až 250 let. Nachází se zde největší jedle bělokorá v polesí, jejíž kmen místy měří 365 cm v obvodu. V chudém podrostu dominují kapradiny kapraď samec a papratka samičí. Hojné jsou třtina chloupkatá, metlička křivolaká a borůvka černá. Na odumírajících stromech parazituje mnoho chorošů. Z lišejníků zde roste např. ohrožená pukléřka islandská.

Fauna

Z četných lesních druhů zde byli pozorováni např. kulíšek nejmenší, sýc rousný a ořešník kropenatý, typický obyvatel jehličnatých lesů zejména vyšších poloh. Z brouků zde žije např. podhorský střevlík.

Způsoby péče o území

Od roku 1995 se podnikají kroky na záchranu původního genofondu buku a jedle. Některé exempláře buku a jedle dosahují obrovských rozměrů. V současnosti pod vlivem okolních smrkových porostů převládají smrky. Cílem je tak zvýšení druhové, prostorové a věkové diverzity porostů a dřeva ponechaného k zetlení, oproti snížení podílu smrku a spárkaté zvěře, která má negativní vliv na přirozené zmlazení.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen, vzhledem k rozloze, terénu a nepřítomnosti značených tras přímo v území (zelená turistická trasa prochází v blízkosti rezervace) či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt