AOPK ČR >> Uherská
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Uherská

Uherská

Předmět ochrany

Dochovaná pastvina s bohatým výskytem porostu jalovce obecného s výskytem řady vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů. Zajištění podmínek k perspektivnímu vývoji populací těchto druhů (zejména jalovce obecného a vstavačovitých).

Základní údaje

Rozloha 3,26 ha
Nadmořská výška 510 - 620 m
Území je zvláště chráněno od 14. 1. 2003
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Uherská

Geologie

Geologický podklad území tvoří vsetínské vrstvy zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše, v nichž převažují šedé vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Na svahových sedimentech se vyvinula kambizem typická.

Flóra

Vegetace jalovcové pastviny s významným výskytem jalovce obecného (Juniperus communis) je řazena do rostlinného společenstva svazu Cirsio-Brachypodion pinnati. Vyskytuje se zde několik druhů vstavačovitých (Orchidaceae), např. vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera), pětiprstka žežulník (Gymnadenia conopsea), prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), prstnatec Fuchsův (Dactylorhiza fuchsii), vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia) a ve velkém množství kruštík širolistý (Epipactis helleborine), z dalších významných rostlin např. kociánek dvoudomý (Antennaria dioica) aj.

Fauna

Křovinami porostlá pastvina s kamennými snosy a hromadisky je domovem řady živočichů, z nichž nejvýznamnějšími jsou chráněné druhy vázané na tento typ biotopu - ještěrka živorodá (Lacerta agilis), slepýš křehký (Anguis fragilis) a z ptáků na např. ťuhýk obecný (Lanius collurio). Z bezobratlých se vyskytuje řada druhů hmyzu, nápadní jsou především motýli, např. otakárek fenyklový (Papilio machaon), okáči, perleťovci a vřetenušky.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt