AOPK ČR >> Veský mlýn
AOPK ČR - RP SCHKO Český les Seznam lokalit

Přírodní památka Veský mlýn

Veský mlýn

Předmět ochrany

Společenstva přechodových rašelinišť a krátkostébelných luk s výskytem vzácných a zvláště chráněných druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 31,98 ha
Nadmořská výška 700 - 720 m
Území je zvláště chráněno od 1. 7. 2002
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Český les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Veský mlýn

Geologie

Geomorfologicky lze území zařadit do celku Český les, podcelku Čerchovský les a okrsku Nemanická vrchovina. Území PP náleží k moldanubiku Čerchovského lesa. Geologický podklad zde tvoří cordieritická rula.

Flóra

Upuštěním od hospodaření, ke kterému došlo díky vzniku hraničního pásma, vedlo k zarůstání náletem dřevin až do plného zapojení korun a vzniku lesa. Lokalitu tvoří mozaika mokřadních a rašelinných luk, suchých smilkových trávníků, mokřadních vrb a podmáčených smrčin,
Nejcennějšími částmi památky jsou nevápnitá mechová slatiniště apřechodová rašeliniště s výskytem vzácných rostlinných druhů, např. klikvou bahenní, vrbou plazivou a vachtou trojlistou. Na sušších místech je k vidění vzácná prha chlumní a lněnka pyrenejská.

Fauna

Část nivy Plešského potoka byla vyhlášena v roce 2002 na ochranu mokřadních a rašelinných luk s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů. Mozaiku nelesních stanovišť doplňují porosty vlhkomilných dřevin, zejména vrb a olší, které místy přecházejí v podmáčenou smrčinu. Klidné prostředí využívá k hnízdění řada ptáků, např. bramborníček hnědý, ťuhýk obecný nebo bekasína otavní.

Způsoby péče o území

Vzhledem k velké rozloze a omezeným finančním zdrojům je management omezen na nejcennější části památky. Silně podmáčené plochy jsou ručně koseny. V případě potřeby dochází k vyřezávání náletových dřevin, zejména smrku a křovitých vrb.

Omezení pro návštěvníky

Vstup do území je zakázán z důvodu výskytu řady zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů. V těsné blízkosti přírodní památky procházejí dvě turistické trasy. Z těchto tras je možno nahlédnout do této přírodní památky, aniž by došlo k ohrožení zvláště chráněných druhů rostlin a živočichů.

Víte že

… v památce žije nemrznoucí mravenec? Mravenec rašelinný žije na chladných rašeliništích a rašelinných loukách. Nízkým teplotám je přizpůsobeno chemické složení jeho tělních tekutin, které mrznou až při – 27 °C.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Český les

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt