AOPK ČR >> Damašek
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Damašek

Damašek

Předmět ochrany

Přírodě blízká společenstva vlhkých rašelinných luk údolní nivy s meandrujícím úsekem toku Hlučál a s výskytem chráněných a ohrožených druhů rostlinstva a živočišstva.

Základní údaje

Rozloha 4,47 ha
Nadmořská výška 625 - 635 m
Území je zvláště chráněno od 1. 8. 1997
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Damašek

Geologie

Podzemím území řazeného do Borovského lesa jsou migmatity a dvojslídé ruly severovýchodního okraje svrateckého krystalinika. Na fluviálních sedimentech jsou vytvořeny organozemní gleje a pseudogleje.

Flóra

Vlhké rašelinné údolní nivy tvoří společenstva ostřic svazu Sphagno–Caricion canescensis a Caricion dvallianae. Dále jsou zastoupeny vysokobylinné vlhkomilné porosty svazu Calthion palustris. Kolem meandrujícího potoka je vytvořen břehový porost, v němž převažuje olše lepkavá. Rostou zde mj. rosnatka okrouhlolistá, prstnatec májový, všivec lesní, tolije bahenní, zábělník bahenní, kozlík dvoudomý, ostřice Davallova, žluťucha orlíčkolistá, škarda měkká čertkusolistá, kontryhel lysý, hadí mord nízký a starček potoční.

Fauna

Hojnými obyvateli území jsou obojživelníci, především skokan hnědý, dále s. zelený, s. krátkonohý, ropucha obecná, čolek horský, č. obecný a řidčeji rosnička zelená. Louky hostí početnou populaci ještěrky živorodé a vzácněji zmiji obecnou. Hnízdí na nich mj. linduška luční, pěnice černohlavá, bramborníček hnědý, cvrčilka říční, na březích potoka konipas horský a za potravou zalétá skorec vodní. Žijí zde rejsec černý, rejsek obecný a další savci.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt