AOPK ČR >> Polánka
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Polánka

Polánka

Předmět ochrany

Suchá loučka a přilehlý remízek. Jediná lokalita prstnatce bezového v CHKO Železné hory.

Základní údaje

Rozloha 0,31 ha
Nadmořská výška 564 - 572 m
Území je zvláště chráněno od 23. 7. 1994
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Polánka

Geologie

Jedná se o rovinatý pozemek s mírným severním sklonem. Nadmořská výška se pohybuje v rozmezí od 566 do 570 m.n.m.

Podloží je tvořeno rulami ohebského krystalinika, které vystupují blízko k povrchu. V ohebském krystaliniku převažují načervenalé dvojslídné migmaty s průniky červených ortorul, jsou zde patrné vložky biotitické pararuly.

Vznikly zde půdy kambizemního typu (kambizem typická, varieta kyselá). Kambizemě tvoří největší podíl půdního pokryvu ČR (asi 45 % výměry zemědělské půdy). Vyskytují se na různých substrátech, v oblastech pahorkatin i vrchovin, mají značně odlišné vlastnosti a původně byly pokryty lesními porosty.

Flóra

Lesním porostu je tvořen břízou bělokorou, bukem lesním a dubem letním. Keřové patro zde tvoří líska obecná, trnka obecná a hloh. Z hlediska ochrany přírody je zásadní luční porost s výskytem orchideje prstnatec bezový (Dactylorhiza smabucina). PP Polánka je vsoučasné době jedinou známou lokalitou výskytu prstnatce bezového na území CHKO Železné hory.  

Tuto nejcennější část chráněného území tvoří degradovaná louka svazu Violion caninae, kde roste mimo jiné i prstnatec májový (Dactylorhiza majalis), na okraji lesa konvalinka vonná (Convallaria majalis), vítod obecný (Polygala vulgaris).

Fauna

V PP Polánka žijí bežné druhy živočichů, jelikož se svými 0,3 hektary je přírodní památka příliš malá na to, aby skýtala dostatečné zázemí pro ohrožené druhy živočichů často se specifickými nároky na stanoviště.

Způsoby péče o území

Každý rok je na území přírodní památky prováděno ruční kosení s následným úklidem vzniklé biomasy mimo lokalitu, což má pozitivní vliv na stabilizaci lučního biotopu. Seče jsou prováděny na začátku července (do konce srpna). Přibližně jednou za 3 roky jsou prováděny výřezy náletových dřevin, aby nedocházelo k zarůstání louky.

Omezení pro návštěvníky

Pro zachování malé a křehké populace prastnatce bezového, která čítá jen několik jedinců je pouze s předchozím souhlasem orgánu ochrany přírody – SCHKO Železné hory – možné vstupovat do prostoru chráněného území nebo narušovat vegetační kryt. Zakázaná je jakákoliv manipulace s prstnatcem bezovým a májovým.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Železné hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt