AOPK ČR >> Olšina u Přeseky
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Olšina u Přeseky

Olšina u Přeseky

Předmět ochrany

Olšiny ve výtopě rybníka se zachovalými stadii vývoje, od ostřicové slatiny a rákosiny až po pralesovité fáze ve stadiu rozpadu. Lokalita je stanovištěm řady ohrožených a chráněných taxonů.

Základní údaje

Rozloha 6,15 ha
Nadmořská výška 429 - 430 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1995
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Olšina u Přeseky

Geologie

Montmorillonitické jíly, diatomové jíly až diatomity a písčité jíly domanínského souvrství (třetihory - neogén) jsou překryty pleistocenními sprašovými hlínami a fluviálními nebo deluviálními hlinitými písky. Nejmladší vrstvy tvoří holocenní fluviální písčité hlíny, hlinité písky a sedimenty umělých vodních nádrží, půdním povrchem jsou pseudogleje.

Ďáblík bahenní roste zejména v mokřadních olšinách.Ďáblík bahenní, foto Ing. Josef Hlásek

Flóra

Ve druhé polovině 20. století začaly být zrašelinělé okraje rybníka postupně překrývány porostem olše lepkavé (Alnus glutinosa). Způsobily totální degradaci původních rašelinných společenstev (Sphagno recurvi - Caricion canescentis), ve kterých se nacházela ostřice šlahounovitá (Carex chordorhiza), blatnice bahenní (Scheuchzeria palustris) či ostřice mokřadní (Carex limosa). Dnes je výtopa rybníka z velké části zcela pokryta olšinou (Alnion glutinosae) lemovanou k otevřené a pomalu se uzavírající hladině vrbinami. Na hladině rybníka roste ojediněle voďanka žabí (Hydrocharis morsusranae), v přítokové části větší populace ďáblíku bahenního (Calla palustris), za hradbou vrb popelavých (Salix cinerea) na nezpevněných půdách v podrostu olší roste blatouch bahenní (Caltha palustris), na prosvětlených místech ostřice nedošáchor (Carex pseudocyperus), rozpuk jízlivý (Cicuta virosa), zábělník bahenní (Comarum palustre) a kosatec žlutý (Iris pseudocorus). Na nábězích chůdových kořenů rostou lilek potměchuť (Solanum dulcamara) a kapraď osténkatá (Dryopteris carthusiana). Do zpevněných míst na obvodu olšiny proniká jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia), bříza bělokorá (Betula pendula) a krušina olšová (Frangula alnus), roste tu bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), často nekvetoucí kyprej obecný (Lythrum salicaria), karbinec evropský (Lycopus europaeus), vrbina obecná (Lysimachia vulgaris) a třtina šedavá (Calamagrostis canescens).

Fauna

Vzhledem k charakteru stanoviště je pravděpodobný výskyt řady druhů bezobratlých živočichů, především brouků, vázaných na olšiny. Významnějšími obratlovci jsou skokan ostronosý (Rana arvalis), chřástal vodní (Rallus aquaticus), strakapoud prostřední (Dendrocopos medius), lejsek bělokrký (Ficedula albicollis), rejsec vodní (Neomys fodiens) a vydra říční(Lutra lutra).

Strakáč březový létá brzo na jaře.Strakáč březový, foto Ing. Josef Hlásek

Způsoby péče o území

Vlastní rybník již dnes není hospodářsky využíván, je však důležitý pro manipulaci s vodou, je udržován a trvale napuštěn.

Holub hřivňáč hnízdě v blízkosti zemědělské půdy.Holub hřivňáč, foto Ing. Josef Hlásek

Území leží v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt