AOPK ČR >> Jankovský potok
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Národní přírodní památka Jankovský potok

Jankovský potok

Předmět ochrany

Přirozeně meandrující tok Jankovského potoka provázený více či méně přirozenými společenstvy luční a rašelinné vegetace. Význačná lokalita kriticky ohroženého živočišného druhu. Je významná i z vodohospodářského hlediska. Pramení na evropském rozvodí.

Základní údaje

Rozloha 70,72 ha
Nadmořská výška 490 - 680 m
Území je zvláště chráněno od 27. 2. 1992
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Jankovský potok

Geologie

V horninovém podloží se nalézají cordieritické ruly až nebulitické migmatity, které tvoří plášť kyselých vyvřelých hornin centrálního žulového masívu. Prameniště potoka je situováno nedaleko styku těchto rul s žulovým masívem a má tektonickou dispozici. Horniny podloží jsou překryty kvartérními sedimenty vodního toku a deluviálními svahovinami. Z půdních typů převažují v údolní nivě pseudogleje a gleje, přecházející na svazích obvykle v kambizemě kyselé.

Flóra

V poměrně široké nivě Jankovského potoka zůstala zachována pestrá mozaika převážně mokřadních lučních společenstev. Jen na několika místech protéká potok lesními porosty, tvořenými většinou druhotnými smrčinami. V okolí vodního toku se vyskytují přípotoční olšiny a iniciální olšiny na bývalých loukách. Vegetaci mokřadních luk tvoří především krátkostébelná ostřicovomechová společenstva svazu Caricion fuscae a jejich různá zarůstací a degradační stadia a dále také společenstva pcháčových luk svazu Calthion. Na místech s vyšší hladinou podzemní vody jsou ostrůvkovitě vyvinuty porosty vysokých ostřic svazu Caricion rostratae a vzácně také fragmenty přechodových rašelinišť, zastoupené převážně společenstvy svazu Sphagno recurvi-Caricion canescentis. Nevyužívaná místa zarůstají terestrickými rákosinami, chrasticovými porosty a roztroušenými skupinami vrb a olší. Ze vzácných a ohrožených druhů zde rostou např. rosnatka okrouhlolistá, ostřice plstnatoplodá, o. blešní, o. dvoumužná, zdrojovka potoční, všivec ladní, vachta trojlistá, vrba rozmarýnolistá, prstnatec májový, tolije bahenní, bařička bahenní, hadí mord nízký, pampeliška Nordstedtova a řada dalších.

Fauna

Ze zoologického hlediska je nejvýznamnější výskyt zbytkové populace kriticky ohrožené perlorodky říční. Horní část povodí Jankovského potoka (včetně Kladinského potoka) je jedinou lokalitou tohoto druhu na Českomoravské vrchovině. Další existence a reprodukce populace jsou však podmíněny nutným radikálním zlepšením chemismu vodního prostředí a úpravami teplotních a průtokových poměrů v toku. Z dalších zkoumaných skupin bezobratlých se vyskytují některé vzácné a reliktní druhy pavouků. Z obratlovců zde žijí např. čolek horský, ropucha obecná a mihule potoční. Charakteristická je ptačí fauna vlhkých luk, mokřadů a čistých vodních toků, v území se vyskytují ledňáček říční, skorec vodní, bramborníček hnědý, bekasina otavní a řada dalších. Za potravou zalétá čáp černý a na potocích pravidelně loví vydra říční.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt