AOPK ČR >> Stříbrník
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní památka Stříbrník

Stříbrník

Předmět ochrany

Zbytek květnatých bučin, prostoupených prameništi a loučkami, s bohatým zastoupením čeledi Orchidaceae a dalších chráněných a ohrožených druhů rostlin.

Základní údaje

Rozloha 14,84 ha
Nadmořská výška 500 - 585 m
Území je zvláště chráněno od 1. 1. 1989
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Stříbrník

Geologie

Oblast plošně rozsáhlého pásma vývoje zlín­ských vrstev magurského flyše. Plocha je překryta mocnými vrstvami svahovin a je zvlněna snízeninami přítoku Vefiečného potoka a Stříbrníku včetně je­jich vlhcích pramenných úpadu. Půdy tvoří kambizemě, v úpa­dech glejové.

 

Flóra

Mezofilní luč­ní a pastevní porosty řádu Arrhenatheretalia obsahují řadu teplomilných prvku, např. devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), jehlici trni­tou (Ononis spinosa), j. rolní (O. arvensis), kociánek dvoudomý (Antennaria dioica), klinopád obecný (Clinopodium vulgare) a krvavec menší (San­guisorba minor). Součástí dru­hově bohatých spolecenstev jsou například orlíček planý (Aqui­legia vulgaris), vemenícek ze­lenavý (Coeloglossum viride), hlavinka horská (Traunsteinera globosa), prstnatec bezový (Dactylorhiza sambucina) a p. listenatý (D. longebracteata), pětiprstku zezulník (Gymnadenia conopsea), vstavač osmahlý (Or­chis ustulata), v. mužský (O. mascula) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). Maloplošně jsou vyvinuty porosty podsvazu Calthenion se skřípinou lesní (Scirpus sylvaticus), blatouchem bahenním (Caltha palustris), krabilicí chlupatou (Chaerophyllum hirsutum), škardou bahenní (Crepis paludosa), kruštíkem bahenním (Epipactis palustris) a prstnatcem májo­vým (Dactylorhiza majalis). Okraje lesíku a remízu pokrývají spolecenstva lemu svazu Trifolion medii s řepíkem lékařským (Agrimonia eupatoria), cernýšem hajním (Melampyrum nemorosum), zvonecníkem klasnatým (Phyteuma spicatum), kakostem lesním (Geranium sylvaticum), chrastavcem rolním (Knautia arvensis), jetelem pro­středním (Trifolium medium) a j. horským (T. montanum). Hojná je kokotice povázka (Cuscuta epithymum). Lesíky a remízky tvoří smíšené porosty buku lesního (Fagus sylvatica), smrku ztepilého (Picea abies), borovice lesní (Pinus sylve­stris), jedle bělokoré (Abies alba), břízy bělokoré (Betula pendula), javoru klenu (Acer pseudoplatanus), lípy malolisté (Tilia cordata), jalovce obecné­ho (Juniperus communis), hlohu (Crataegus sp. div.) a ruží (Rosa sp. div.). V bylinném patře rostou střevíčník pantoflíček (Cypripedium calceolus), okrotice dlouholistá (Cephalanthera longifolia), hnilák smr­kový (Monotropa hypopitys) a lilie zlatohlávek (Lilium mar­tagon).

 

Fauna

Systematický průzkum bezobratlých dosud nebyl proveden. Území obývá mnoho mensích obratlovcu, mlok skvr­nitý (Salamandra salamandra), kuňka žlutobřichá (Bombina variegata), užovka obojková (Natrix natrix), ruzné druhy drobných zemních savcu a zpěv­ného ptactva. Zároveň se jedná o součást biotopu druhu s roz­sáhlejšími teritorii — byli pozorováni čáp černý (Ciconia ni­gra), holub hřivnáč (Columba palumbus), hrdlička divoká (Streptopelia turtur), poštolka obecná (Falco tinnunculus), jestřáb lesní (Accipiter gentilis), datel černý (Dryocopus martius), krkavec velký (Corvus corax), konipas horský (Motacilla cinerea), ořešník kropenatý (Nucifraga caryocatactes), kos hor­ský (Turdus torquatus), lasice kolčava (Mustela nivalis), ku­na lesní (Martes martes), ve­verka obecná (Sciurus vulgaris), srnec obecný (Capreolus capreolus).

 

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt