AOPK ČR >> Sfinga
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Sfinga

Sfinga

Předmět ochrany

Selektivním větráním vypreparované výchozy granitických svorů na svazích Kamence

Základní údaje

Rozloha 0,20 ha
Nadmořská výška 900 - 920 m
Území je zvláště chráněno od 14. 11. 1985
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Sfinga

Geologie

Přírodní památku tvoří skalní srub mrazovým zvětráváním vytvarovaný do podoby egyptské sfingy nacházející se nedaleko Vápenného vrchu (952 m.n.m.). Skalní výchoz Sfingy je tvořen z granátického svoru, prostoupeného granitovou injekcí a je typickým mrazovým srubem. Obdobné mrazové sruby se vyskytují i v nejbližším okolí památky.
Vápenný vrch je významný z geologického i geomorfologického hlediska. Ve vrcholové části svahů se nachází největší soubor skalních útvarů v CHKO Orlické hory. Některé mají vzhled skutečných srubů, jiné spíše připomínají obří kovadlinu či ruiny pohádkového hradu. Jedná se o zvětráváním obnažené a mrazovým zvětráváním domodelované skalky a balvany granátických svorů s hojnými čočkami křemene.

Flóra

Okolí skalního výchozu je zalesněno. Lesní porost je běžný hospodářský les s převahou smrku ztepilého s příměsí buku lesního a jeřábu ptačího. Tomu odpovídá i složení bylinného patra, které tvoří hlavně brusnice borůvka.

Fauna

V okolí lze spatřit běžné druhy horského lesa, např. sojku obecnou, jestřába lesního, pěnkavu obecnou a jiné běžné druhy. Ze savců např. myšice lesní nebo norník rudý. V okolí žije i největší zástupce savců v Orlických horách jelen evropský.

Způsoby péče o území

Bezprostřední okolí skalního útvaru je žádoucí udržovat v bezlesí a jeho širší okolí v rozvolněném lese.

Víte že

… skalní útvary zde získávají svůj tvar díky procesu zvanému mrazové zvětrávání, což je mechanické působení ledu v horninách. Kapalná voda, pronikající do vzniklých puklin, se v chladném počasí přeměňuje na led, což má za následek zvětšující se tlak v puklinách a odtrhávání části skalního masívu (led má tendenci zvětšovat svůj objem při přechodu na pevnou fázi, změna může dosáhnout až 1/10 objemu). Opakované tání a mrznutí vody v puklinách vede k mechanickému rozpadu hornin a vzniku originálních tvarů.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt