AOPK ČR >> Velikonoční rybník
AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les Seznam lokalit

Přírodní památka Velikonoční rybník

Velikonoční rybník

Předmět ochrany

Mokřadní stanoviště s vegetací vysokých ostřic a volnou vodní hladinou. Vzácné a zvláště chráněné druhy obojživelníků a vážek, především blatnice skvrnitá, skokan ostronosý, čolek velký, vážka jasnoskvrnná

Základní údaje

Rozloha 1,75 ha
Nadmořská výška 679 - 680 m
Území je zvláště chráněno od 9. 5. 2014
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Slavkovský les
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Velikonoční rybník

Flóra

Většinu území pokrývá vegetace vysokých ostřic, především ostřice zobánkatá (Carex rostrata), místy je přimíšena také vzácná ostřice vyvýšená (Carex elata). Ostřice zde vytváří souvislé houpavé porosty, místy silně zrašelinělé, se suchopýrem úzkolistým (Eriophorum angustifolium) a mochnou bahenní (Potentilla palustris). Otevřená vodní plocha tvoří v současnosti jen malou část rybníka, dominantním druhem je rdest vzplývavý (Potamogeton natans), menší pokryvnosti dosahuje bublinatka jižní (Utricularia australis) a řasa parožnatka (Chara sp.). Okraje vodních ploch tvoří monodominantní porosty přesličky poříční (Equisetum fluviatile). Jihovýchodní okraj rybníka je tvořen fragmentem podmáčeného a zrašelinělého lesa s borovicí lesní (Pinus sylvestris) a smrkem ztepilým (Picea abies). Při jižním okraji území se nachází blátivé a dočasně zaplavované terénní sníženiny se zevarem vzplývavým (Sparganium natans).

Fauna

Lokalita je především velice významné místo rozmnožování řady zvláště chráněných druhů obojživelníků. Bylo zde zaznamenáno celkem 8 druhů, z čehož 7 patří mezi zvláště chráněné. U vzácných druhů jako je blatnice skvrnitá (Pelobates fuscus) a skokan ostronosý (Rana arvalis) byla zjištěna naprosto výjimečná početnost rozmnožujících se jedinců, dokládající velký význam lokality v rámci celé CHKO Slavkovský les a podle dosavadních znalostí také v jejím okolí.

Kromě nejvzácnějších druhů – blatnice skvrnité, skokana ostronosého a čolka velkého (Triturus cristatus) zde byli z obojživelníků dále zaznamenáni čolek obecný (Triturus vulgaris), čolek horský (Triturus alpestris), skokan krátkonohý (Rana lessonae), ropucha obecná (Bufo bufo) a skokan hnědý (Rana temporaria).

Způsoby péče o území

Péče o rostliny spočívá v zachování stávajícího vodního režimu, kvality vody a proslunění lokality. Péče o živočichy spočívá v zachování stávajícího vodního režimu, kvality vody a proslunění lokality. Zachování dostatečného množství vodního sloupce a volné vodní hladiny potřebné k rozmnožování obojživelníků zpomalením (zabráněním) dalšího zazemňování rybníka. Zachování dostatečného rozsahu litorální vegetace a plovoucí vegetace. Minimalizovat dravou rybí obsádku a býložravou rybí obsádku udržovat v rovnováze občasnými odlovy. Odbahnění provádět v období září–listopad a nenechávat mokřad nasuchu déle jak 3 týdny.

Víte že

...své jméno dostal do té doby bezejmenný rybník na Velikonoce roku 2009, kdy byla přírodovědci objevena jeho výjimečná přírodovědná hodnota?

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt