AOPK ČR >> Losový
AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Losový

Losový

Předmět ochrany

Zachovalý přírodě blízký komplex ekosystémů poháňkových pastvin svazu Cynosurion spolu s teplomilnými trávníky svazu Bromion erecti a mezofilní ovsíkové louky svazu Arrhenatherion elatiors a na ně vázaných rostlinných druhů především vstavačovitých, zejména nadregionálně významná populace vstavače osmahlého a živočichů, především teplomilných druhů bezobratlých, zejména populace modráska černoskvrnného

Základní údaje

Rozloha 14,60 ha
Nadmořská výška 485 - 605 m
Území je zvláště chráněno od 24. 12. 2013
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Beskydy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Losový

Geologie

Geologický podklad území tvoří vsetínské vrstvy (eocén) zlínského souvrství račanské jednotky magurského flyše. Převažují zde vápnité jílovce nad glaukonitickými pískovci. Lokalita je postižena četnými drobnými sesuvy, z nichž jsou některé staré desetiletí až staletí. Na hlinitokamenitých svahových sedimentech se vyvinula kambizem typická, na zamokřených místech v okolí potoka Losový i kambizem pseudoglejová. 

Flóra

Svahy exponované převážně k jihu a dobře chráněné od severu hlavním hřbetem Vsetínských vrchů představují na místní poměry nadprůměrně proteplenou lokalitu s velmi bohatou květenou. Vegetaci tvoří podhorské poháňkoví pastviny svazu Cynosurion spolu s teplomilnými širokolistými trávníky svazu Bromion erecti a mezofilními ovsíkovými loukami svazuArrhenatherion elatioris. Louky jsou místy porostlé rozptýlenou zelení i solitérními dřevinami, hlavně lípou srdčitou (Tilia cordata). Jsou stanovištěm mnoha zvláště chráněných a ohrožených druhů rostlin, zejména několika druhů čeledi vstavačovitých (Orchidaceae). Významný je výskyt vstavače osmahlého letního (Orchis ustulata subsp. aestivalis), z dalších orchidejí zde roste např. vstavač vojenský (Orchis militaris), vstavač mužský znamenaný (Orchis mascula subsp. signifera) a vemeník dvoulistý (Platanthera bifolia). V roce 2001 byl na lokalitě nalezen rudohlávek jehlancovitý (Anacamptis pyramidalis) považovaný na Vsetínsku již za vyhynulý a nedávno i vstavač trojzubý (Orchis tridentata). Další teplomilné, suchomilné a vzácnější druhy reprezentuje např. pcháč bezlodyžný (Cirsium acaule), černohlávek dřípený (Prunella laciniata), mateřídouška vejčitá (Thymus pulegioides), devaterník velkokvětý tmavý (Helianthemum grandiflorum subsp. obscurum), řepíček řepíkovitý (Aremonia agrimonoides), jetel bledožlutý (Trifolium ochroleucon) a jetel prostřední (Trifolium medium).

Fauna

Louky a pastviny v údolí Losový jsou významnými biotopy teplomilných druhů bezobratlých, především hmyzu. Vyskytuje se zde poměrně bohatá entomofauna s četnými druhy motýlů, brouků, rovnokřídlých, blanokřídlých a ploštic, hojně jsou zastoupeni i pavouci. Na lokalitě byl prováděn entomologický průzkum zaměřený na motýly, brouky a ploštice. Z motýlů (Lepidoptera) byl zjištěn kriticky ohrožený modrásek černoskvrnný (Maculinea arion), dále např. modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), ohniváček modrolemý (Lycaena hippothoe), ohniváček modrolesklý (Lycaena alciphron), soumračník skořicový (Spilia sertorius), vřetenuška mateřídoušková (Zygaena purpuralis), vřetenuška přehlížená (Zygaena minos), vřetenuška štírovníková (Zygaena angelicae), vřetenuška třeslicová (Zygaena brizae), jedna z našich nejvzácnějších vřetenušek, a také zelenáček velký (Adscita notata). Z dalších vzácných druhů zde byl nalezen např. kovolesklec modřínový (Syngrapha ain), kovolesklec jestřábníkový (Autographa bractea) a kovolesklec půvabný (Diachrysia chryson), drobnuška trnková (Nola cucullatella), píďalka jalovcová (Thera juniperata), píďalička čárkovaná (Eupithecia pusillata), vzácný pabourovec pampeliškový (Lemonia taraxaci) a pabourovec jestřábníkový (Lemonia dumi). Z rovnokřídlých (Orthoptera) se vyskytuje cvrček polní (Gryllus campestris) a vzácně i saranče vrzavá (Psophus stridulus), z ploštic (Heteroptera) např. teplomilná zaoblenka černá (Coptosoma scutellatum). Vhodné hnízdní podmínky zde nacházejí běžné i vzácnější druhy ptactva, např. ťuhýk obecný (Lanius collurio), pěnice vlašská (Sylvia nisoria), pěnice hnědokřídlá (Sylvia communis), lejsek šedý (Muscicapa striata), krutihlav obecný (Jynx torquilla), strnad luční (Emberiza calandra), strnad obecný (Emberiza citrinella), žluna šedá (Picus canus) a další.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt