AOPK ČR >> Chynínské buky
AOPK ČR - RP Střední Čechy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Chynínské buky

Chynínské buky

Předmět ochrany

Ochrana zbytku reliktních borů a jedlobučin.

Základní údaje

Rozloha 13,99 ha
Nadmořská výška 730 - 768 m
Území je zvláště chráněno od 31. 12. 1933
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Střední Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Chynínské buky

Geologie

Okraj rozlehlé, nepravidelně rozčleněné plošiny holoroviny Nad Maráskem v Třemšínské vrchovině. Horninovým podkladem území rezervace jsou metabazalty (spility) svrchního proterozoika, které se v místech výchozů na povrch rozpadají v suť. Ve střední části rezervace se nachází drobná prameniště.

Flóra

Na území přírodní rezervace převažují různověké až pralesovité květnaté bučiny s bukem lesním a smrkem ztepilým, místy s bohatými porosty kyčelnice devítilisté. Stáří některých buků je odhadováno na 250 let. Charakteristická jsou odumřelá torza buků pokrytá choroši – dřevokaznými houbami. Místy lze spatřit fragmenty bažankové jaseniny s javorem klenem.

K významějším druhům patří kokořík přeslenitý a lýkovec jedovatý, z jehož omamné vůně květů se může až zamotat hlava. Na prameništi se vytvářejí souvislé porosty vytrvalé byliny řeřišnice hořké a mokrýše střídavolistého, jehož nepatrné kvítky zlatavě žluté barvy svítí z mokré trávy.

Fauna

Kromě jiných druhů živočichů lesnatého území zde hnízdí čáp černý a byli pozorovnáni např. holub doupňák, datel černý, sýc rousný a jelen lesní. Kontinuitu listnatého lesa dokládá výskyt brouků čeledi nosatců. Nosatcovití jsou snadno rozeznatelní dlouhým nosem a tykadly s malými „kyji“ na konci. Žijí zde také stehenáč, střevlík a pestřenka, příslušnice dvoukřídlého hmyzu, někdy lidově nazývaná vosička.

Způsoby péče o území

Při péči o fragment původní bučiny je důležité podíl vtroušeného smrku postupně snižovat a zvyšovat zastoupení jedle a listnáčů přirozené druhové skladby. Vzhledem k míře okusu zvěří je pro podporu přirozené obnovy a na ochranu bukového náletu nutné budovat oplocenky.

Omezení pro návštěvníky

Jedná se o lesní přírodní rezervaci, kde není v současné době pohyb návštěvníků omezen. Vzhledem k terénu a nepřítomnosti značených tras či zpevněných cest se však i v současné době rekreační využití lokality omezuje na méně intenzivní pěší turistiku.

Přílohy

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt