AOPK ČR >> Výří vrch
AOPK ČR - RP Jižní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Výří vrch

Předmět ochrany

Obnažené skály na vápencovém podkladu, xerotermní travinobylinná společenstva rostlin a živočichů, rozvolněné teplomilné doubravy a vápnomilná bučina. Obnažené vápencové skály lomové stěny se nacházejí v jižní části území, společenstvo je nevýrazně vyvinuté z důvodu počátečního sukcesního stadia. Druhově bohaté širokolisté trávníky v jižní a severozápadní části území představují reprezentativně a typicky vyvinutá společenstva svazu Festuco-Brometalia. Hojně jsou zde zastoupeny druhy vstavačovitých. Eurosibiřské stepní doubravy jsou v jižní části území reprezentovány rozvolněnými porosty borovice lesní s druhově bohatým bylinným podrostem. Dále se zde nachází fragment vápnomilné bučiny s relativně velkou populací silně ohrožené okrotice červené.

Základní údaje

Rozloha 12,92 ha
Nadmořská výška 570 - 650 m
Území je zvláště chráněno od 5. 3. 2010
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Jižní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Výří vrch

Území leží v chráněné krajinné oblasti Blanský les

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt