AOPK ČR >> Okřešické louky
AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj Seznam lokalit

Přírodní památka Okřešické louky

Okřešické louky

Předmět ochrany

Druhově bohatá společenstva slatinné louky s vysokou koncentrací vzácných a ohrožených druhů rostlin

Základní údaje

Rozloha 2,47 ha
Nadmořská výška 258 - 267 m
Území je zvláště chráněno od 15. 4. 2008
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Kokořínsko - Máchův kraj
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Okřešické louky

Geologie

Slatinná louka s významným výskytem řady vzácných a ohrožených druhů rostlin. Leží v blízkosti České Lípy, asi 2 km od jihovýchodního okraje města, západní hranici památky tvoří železniční trať v úseku mezi Srním u České Lípy a Zákupy. Existence cenného biotopu je podmíněna jednak zamokřenými půdami na karbonátovém podloží, jednak vyloučením lokality z intenzivního zemědělského obhospodařování v minulosti.

Flóra

Z pestré flóry území stojí za zmínku především četné ohrožené druhy rostlin, např. prstnatec plamatý, prstnatec májový, pětiprstka žežulník, hadilka obecná, tolije bahenní, česnek hranatý.

Fauna

Z živočichů byl pozorován modrásek bahenní, modrásek očkovaný, zmije obecná, žluva hajní, chřástal polní.

Způsoby péče o území

Management je založen na mozaikovitě uspořádaném sečení načasovaném do různých termínů.

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt