AOPK ČR >> Ranská jezírka
AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy Seznam lokalit

Přírodní rezervace Ranská jezírka

Ranská jezírka

Předmět ochrany

Ochrana území s zaplavenými depresemi, které vznikly vzhledem k silnému podmáčení v místě bývalé těžby železné rudy (14. stol.). Jedná se o unikátní lokalitu s význačnou květenou a zvířenou.

Základní údaje

Rozloha 29,60 ha
Nadmořská výška 630 - 645 m
Území je zvláště chráněno od 4. 10. 1990
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP SCHKO Žďárské vrchy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Ranská jezírka

Geologie

Soustava zatopených prohlubní a vyvýšenin starých hald po dřívější těžbě rud tvoří výrazně antropogenní reliéf území na okraji okrsku Henzlička. Jeho podložím jsou hlubinné vyvřeliny ranského masivu, zejména olivinická gabra s troktolity a peridotity, vykazující místy značné sulfidické zrudnění. Překryty jsou svrchnokřídovými zvětralinami se sekundárními ložisky železných limonitových rud, která zde byla od středověku a zejména pak v 18. století těžena. Půdy vytvořené na mladších kvartérních jílovitohlinitých pokryvech byly těžbou ve značném rozsahu antropicky narušeny. Vznikla zde kultizem haldová, okraje jezírek jsou zrašelinělé.

Flóra

Ve skladbě lesního porostu typů vlhké smrkové bučiny devětsilové, kyselé smrkové jedliny a hadcového boru naprosto převládá smrk ztepilý dosahující místy značných dimenzí. Vtroušeny jsou zde buk lesní, borovice lesní, javor klen, bříza bělokorá, ojediněle i jedle bělokorá a na okrajích jezírek olše lepkavá. Ve vodních a mokřadních společenstvech sekundárně sukcesně zarůstajících okrajů jezírek roste mj. rdest alpský, bublintka menší, zevar nejmenší, leknín bělostný, rosnatka okrouhloslistá, zábělník bahenní, tolije bahenní, ostřice dvoumužná, prstnatec Fuchsův a kozlík dvoudomý. V lesním podrostu na svazích dřívějších hald roste vranec jedlový, čarovník prostřední, růže převislá, lýkovec jedovatý, hruštička menší aj.

Fauna

V epigeonu žijí mj. střevlíci Carabus coricaeus, C. cancellatus a C. convexus. Vodní plochy slouží k rozmnožování čolka horského, skokana hnědého a ropuchy obecné. V okolí jezírek je běžná ještěrka živorodá, méně častý slepýš křehký a řídce se vyskytuje i užovka obojková. Bohatá je avifauna území. Hnízdí zde mj. sluka lesní, kulíšek nejmenší, sýc rousný, datel černý, holub doupňák, lelek lesní, lejsek malý a za potravou sem často zalétá čáp černý.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy

MZCHU v okolí

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt