AOPK ČR >> Kačenčina zahrádka
AOPK ČR - RP Východní Čechy Seznam lokalit

Přírodní památka Kačenčina zahrádka

Kačenčina zahrádka

Předmět ochrany

Zachování fragmentu polopřirozených travinobylinných společenstev (nevápnitá mechová slatiniště, vlhké pcháčové louky, tužebníková lada, horské smilkové trávníky, horské trojštětové louky) s porosty křovinných vrb a výskytem chráněných a ohrožených druhů živočichů a rostlin. Rostliny: rosnatka okrouhlolistá, ostřice Davallova, prstnatec májový, upolín nejvyšší, pětiprstka žežulník, bledule jarní. Živočichové: zmije obecná, ještěrka živorodá.

Základní údaje

Rozloha 0,67 ha
Nadmořská výška 658 - 668 m
Území je zvláště chráněno od 21. 12. 2005
Orgán ochrany přírody AOPK ČR - RP Východní Čechy
Výpis z rezervační knihy výpis z rezervační knihy
Kačenčina zahrádka

Geologie

Přírodní památka Kačenčina zahrádka je menší chráněné území v centru lyžařského střediska Deštné v Orlických horách. Jde o svahovou louku s poměrně velkým sklonem a se severní orientací. Nadmořská výška lokality je 658 – 668 m. Plocha má velmi členitý reliéf s četnými zářezy, prohlubněmi a vystouplými tvary. Geologickým podložím jsou zde vyvřeliny – granodiority až žuly a amfibolity, na nichž vzniká živinami spíše chudá, kyselá půda.

Flóra

Kačenčina zahrádka je zvláštní nebývalou pestrostí několika rostlinných společenstev na malé ploše. Ta je způsobena zejména různorodostí živnosti a vodního režimu na členité lokalitě. Nacházejí se zde nevápnitá mechová slatiniště, vlhké pcháčové louky, tužebníková lada, porosty oligotrofních sušších trávníků i horských trojštětových luk. V lukách jsou  polykormony křovité vrby popelavé. Kačenčina zahrádka je doplněna informační tabulí s mapou a vyznačením, kde si můžete prohlédnout jednotlivá společenstva. Lze mezi nimi procházet po povalovém chodníku jako v malé botanické zahradě, v níž rostou exempláře rostlin v přirozeném prostředí. Roste zde kolem 120 druhů cévnatých rostlin, vzácné jsou mezi nimi třeba upolín nejvyšší, prstnatec májový, rostnatka okrouhlolistá nebo ostřice Davallova.

Fauna

V Kačenčině zahrádce žije 67 druhů brouků, 19 druhů denních motýlů, 60 druhů pavouků. Hojným druhem je zde modrásek bahenní (Maculinea nausithous). Vzhledem ke stavu a způsobu údržby okolních luk je Kačenčina zahrádka významným útočištěm tohoto motýla s velmi zajímavým vývojem.  Jeho housenky se vyvíjejí z vajíček, která samička klade do květenství krvavce totenu. Po několikerém svlékání housenka oklame dělnici lučního mravence speciálním „parfémem“. Dělnice ji potom považuje za larvu vlastního druhu a odnese ji do mraveniště. Tam housenka pokračuje v klamavé strategii a živí se larvami a kuklami mravenců.  V mraveništi i přezimuje. Dospělý motýl vylétá na konci července a saje téměř výhradně nektar krvavce.

Způsoby péče o území

Vzhledem k výrazné členitosti reliéfu a vegetační skladbě lze předpokládat, že obhospodařování lokality bylo vždy celkem obtížné a velmi extenzivní. Spočívalo patrně v občasném kosení kombinovaném s pastvou ovcí nebo koz. Z dostupných historických fotografií vyplývá, že území přírodní památky se obvykle způsobem managementu odlišovalo od okolních pozemků. Negativně působící vlivy souvisely s intenzifikací zemědělství na okolních pozemcích. Jejich terén je zarovnán, mají zhutněný povrch a patrně jsou i částečně meliorovány. Plocha přírodní památky je fragmentem, který těmito úpravami nebyl postižen.
Lokalita je po vyhlášení přírodní památkou v roce 2005 udržována kosením, úklidem biomasy a vyřezáváním náletových dřevin. Vzhledem k finančním možnostem a z důvodu péče o hmyz není zpravidla zároveň pokosena významně větší část, než polovina území.

Víte že

… krásná a vlídná princezna Kačenka je odpradávna považována za vládkyni Orlických hor? Zmiňují ji ve svém díle Alois Jirásek i Božena Němcová, kteří oba žili na dohled hor Orlických i Krkonoš. Proto si snad oba spisovatelé uměli dobře představit vznik pověstí o tom, jak Krakonoš létá za Kačenkou na námluvy. Jeho let nad krajem mezi oběma horstvy je vždy spojen s bouřlivým či větrným počasím.

Území leží v chráněné krajinné oblasti Orlické hory

MZCHU v okolí

Fotogalerie

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt