AOPK ČR >> Druhová ochrana >> Migrační koridory

Migrační koridory

VaV SP/2d4/36/08 „Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“

AOPK ČR se do tohoto projektu zapojila jako jeden ze spoluřešitelů společně s firmou EVERNIA s.r.o. a Výzkumným ústavem Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v.v.i. Projekt byl tříletý a jeho realizace byla ukončena 31. 12. 2010.

Tento projekt řešil aktuální problematiku fragmentace krajiny v důsledku bariérového efektu pozemních komunikací a dalších antropogenních struktur pro velké savce se zaměřením především na losa evropského, jelena lesního, medvěda hnědého, vlka obecného a rysa ostrovida.

V rámci jeho řešení byla navržena síť migračních koridorů pro velké savce na území ČR, která současně navazuje na obdobné sítě v sousedních státech.

Základem pro vymezování spojité sítě migračních koridorů byla nálezová data o cílových druzích a podrobná analýza krajinných struktur, zejména rozložení lesů a lokalizace všech typů migračních bariér. Využity byly také metody matematického modelování, konkrétně statistický model v prostředí GIS (tzv. habitat suitability model) a model založený na expertním hodnocení podmínek prostředí a habitatových nároků pomocí multikriteriální analýzy (model krajinného potenciálu). Migrační průchodnost koridorů v místech křížení s uvažovanými typy bariér (dálnice, rychlostní komunikace, železnice, rozsah osídlení, rozsah bezlesí, pastevní ohradníky) byla následně ověřována při rozsáhlém terénním šetření.

Hlavními výstupy projektu jsou tři vrstvy formátu ESRI GIS, které budou následně poskytovány skrze výdejovou aplikaci na portálu Informačního systému ochrany přírody (ISOP – portal.nature.cz) jako údaje o území pro účely pořizování ÚAP.

 

1. migračně významná území (MVÚ)

Jedná se o široká území, která zahrnují oblasti jak pro trvalý výskyt zájmových druhů, tak pro zajištění migrační propustnosti. V rámci MVÚ je třeba zajistit ochranu migrační propustnosti krajiny jako celku tak, aby byla vždy zajištěna dostatečná kvalita lesních biotopů a variabilita jejich propojení širšího celkového kontextu krajiny. V těchto územích by měla být problematika fragmentace krajiny zařazována jako jedno z povinných rozhodovacích hledisek v rámci územního plánování a investiční přípravy. Základní pracovní měřítko vrstvy MVÚ je 1:500 000.

 

Odkaz na stažení MVÚ

 

2. dálkové migrační koridory (DMK)

Dálkové migrační koridory jsou základní jednotkou pro zachování dlouhodobě udržitelné průchodnosti krajiny pro velké savce. Jsou to liniové krajinné struktury délky desítek kilometrů a šířky v průměru 500 m, které propojují oblasti významné pro trvalý a přechodný výskyt velkých savců. Jejich základním cílem je zajištění alespoň minimální, ale dlouhodobě udržitelné konektivity krajiny i pro ostatní druhy, které jsou vázány na lesní prostředí. Základní pracovní mapové měřítko je 1:50 000.

 

Odkaz na stažení DMK

 

3. místa omezení dálkových migračních koridorů (DMK_BM)

Identifikovaná místa migračních koridorů, kde je migraci velmi významně nebo zcela zabráněno. Na území celé ČR bylo v rámci migračních koridorů vyznačeno 29 kritických míst (K1), která jsou v současné době neprůchodná nebo jen s velkými problémy. Většinou se jedná o křížení koridorů s dálnicemi, v ostatních případech je koridor veden dlouhým úsekem bezlesí či silně zastavěným územím. Na koridorech bylo dále v terénu vymapováno 178 problémových úseků (K2), kde je migrace v současnosti možná, avšak je ztížena vlivem přítomnosti jedné nebo více bariér.

V atributové tabulce této vrstvy je „číslo kritického místa“ z karet s popisem (viz. níže) vedeno ve sloupci "kod" a „číslo koridoru“ je vedeno ve sloupci "kod_DMK".

 

Odkaz na stažení DMK_BM (K1+K2)

 

Ke každému místu omezení existuje karta s podrobnou dokumentací, která obsahuje jak fotodokumentaci místa v terénu, tak doporučení na realizaci opatření ke zlepšení migrační průchodnosti daného úseku koridoru.

 

Odkaz na stažení karet s popisem kritických míst K1

Odkaz na stažení karet s popisem problémových míst K2

 

Položka „číslo kritického místa“ z karty KM odpovídá sloupci "kod" vrstvy DMK_BM. „Číslo koridoru“ z karet s popisem odpovídá sloupci "kod" v atributové tabulce vrstvy DMK a sloupci "kod_DMK" v atributové tabulce vrstvy DMK_BM.

 

Doporučení pro práci s vrstvami migračně významných území, dálkových migračních koridorů a míst omezení v územním plánování

 

Další výstupy projektu:

Odkaz na stažení knihy Ochrana průchodnosti krajiny pro velké savce.

Odkaz na stažení anglické verze předchozí knihy - Protection of landscape connectivity for large mammals.

Odkaz na stažení mapy migračních koridorů

Odkaz na stažení zadní strany mapy migračních koridorů

 

Pro více informací o projektu:

"Vyhodnocení migrační propustnosti krajiny pro velké savce a návrh ochranných a optimalizačních opatření“

kontaktujte Mgr.Martina Strnada

(e-mail ve tvaru: jmeno.prijmeni@nature.cz)

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt