AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-9 Matizna bahenní

MGSII-9 Matizna bahenní

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Aktualizace záchranného programu matizny bahenní (Angelica palustris)

Číslo projektu: MGSII - 9

Místo realizace: Olomoucký kraj, Jihomoravský kraj, hlavní město Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Celkový rozpočet: 295 054,- Kč

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 250 796,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 44 258 Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31.3.2017

Partneři projektu:

  • Sagittaria – Sdružení pro ochranu přírody střední Moravy

Garant projektu:  


Cíle a náplň projektu:

Cílem předkládaného projektu je sepsání aktualizace ZP matizny bahenní (Angelica palustris). Jelikož se jedná o záchranný program, který je realizován více než 10 let, většina relevantních informací je již k dispozici. Proto se předkládaný projekt soustředí především na samotné sepsání ZP.

V rámci udržitelnosti projektu bude text aktualizace předložen ke schválení MŽP. Schválení aktualizace záchranného programu přispěje k zefektivnění ochrany matizny bahenní v ČR neboť mimo jiné nově stanoví cíle hlavních opatření záchranného programu a vytyčí mu směřování do dalších let.

Jednotlivé aktivity projektu:

Zpracování aktualizace ZP matizny bahenní (Angelica palustris)

Text ZP matizny bahenní (Rybka 2000) nebyl zpracován dle závazné Osnovy pro zpracování záchranného programu pro zvláště chráněné druhy rostlin, neboť v době jeho schválení ještě nebyla tato osnova zpracována. Při aktualizaci ZP matizny bahenní se bude při psaní textu postupovat podle této Osnovy. Osnova je přílohou Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice.

Text bude rozčleněn do jednotlivých kapitol. Důvody vypracování, cíle a způsob realizace záchranného programu budou stručně a výstižně shrnuty v souhrnu záchranného programu.

Odborná oponentura aktualizace ZP matizny bahenní (Angelica palustris)

Po dokončení aktualizace ZP matizny bahenní (Angelica palustris) a jeho vnitřní oponentuře bude text předložen k recenzi dvěma odborníkům. Tito oponenti text aktualizace záchranného programu opřipomínkují jak po formální, tak po obsahové stránce. Připomínky oponentů budou následně vypořádány a případné změny zapracovány do textu aktualizovaného ZP matizny bahenní (Angelica palustris).

Publicita projektu

V rámci publicity projektu bude uspořádán úvodní a závěrečný informační seminář. Kromě informací o projektu budou osvětové aktivity zaměřeny na prodiskutování způsobu naplnění cílů záchranného programu a následně v závěru projektu na seznámení zainteresovaných osob a subjektů s opatřeními navrhovanými v aktualizaci ZP matizny bahenní. Součástí publicity jsou rovněž internetové stránky projektu.


Fotografie:

Matizna_bahenní_foto: Jan_Vrbický Matizna_bahenní_foto: Jan_Vrbický Matizna_bahenní_foto: Jan_Vrbický


Logo partnera:

SAGITTARIA

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt