AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-53 Sysel obecný, péče o lokality

MGSII-53 Sysel obecný, péče o lokality

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Péče o vybrané lokality výskytu sysla obecného v ČR v roce 2015

Číslo projektu: MGSII - 53

Místo realizace: Roudnice nad Labem, Strakonice, Kyjov, Břeclav – Ladná, Praha – Letňany, Kolín, Mohelno, Miroslav

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 527 894,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 1 298 710,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 229 184,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 11. 2016

Partneři projektu:

  • SIT Prague, a.s.
  • Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem, spolek
  • Aeroklub Strakonice, zapsaný spolek
  • Aeroklub Kyjov, o. s.
  • Aeroklub Miroslav, o. s.
  • Aeroklub Břeclav, o. s.

Garant projektu:


Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je zajistit management (tj. pravidelné kosení či pastvu) pro sysla obecného v roce 2015 na celkem 8 lokalitách jeho výskytu. To je považováno za stěžejní opatření záchranného programu, neboť přežívání sysla je velmi silně vázáno na trvale nízké travní porosty (sysel se orientuje především zrakem a potřebuje mít přehled o dění na lokalitě, aby mohl včas uniknout případným predátorům).

Jednotlivé aktivity projektu:

Management na jednotlivých lokalitách sysla obecného

V rámci projektu bude zajištěn management na těchto lokalitách:

Praha – Letňany, Roudnice nad Labem, Strakonice, Kyjov – Milotice, Miroslav, Břeclav – Ladná, Kolín a Mohelno. Práce budou na většině lokalit provádět/zajišťovat jednotliví partneři, pouze na lokalitách Kolín a Mohelno zajistí realizaci managementu AOPK ČR.

Jak je popsáno výše, vhodný management pro sysla obecného spočívá v udržování krátkého travního porostu (ideálně nepřesahujícího výšku 15 cm po celou dobu sezónní aktivity těchto zvířat). S ohledem na charakter lokalit zařazených do projektu (7 travnatých letišť a 1 stepní lokalita) je jako plánovaný způsob managementu zvoleno kosení těžkou mechanizací. Na každé lokalitě budou během sezóny 2015 realizovány celkem 3 seče. Na základě dosavadních zkušeností s managementem lokalit sysla obecného jsou termíny těchto sečí stanoveny následovně: 1. seč do konce května, 2. seč do konce července a 3. seč do konce září. Vzhledem k rozdílnému vývoji počasí v jednotlivých letech i k odlišnému charakteru jednotlivých lokalit jsou však tyto termíny považovány za orientační a finální nejvhodnější termíny na lokalitách budou stanoveny po domluvě koordinátora projektu se zástupci partnerů.  

Koordinace a řízení projektu

Koordinaci projektu bude zajišťovat pracovník AOPK ČR – aktuální koordinátor záchranného programu pro sysla obecného v ČR.

Povinná publicita projektu

V rámci povinné publicity projektu budou uspořádány dva semináře pro odbornou i širší veřejnost a budou zřízeny a průběžně aktualizovány webové stránky k projektu.


Fotografie:

Sysel_obecny_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Marian_Polak


Loga partneři:

Aeroklub MEMORIAL AIR SHOW Roudnice nad Labem, spolek     Aeroklub Břeclav, z.s.   Letiště Praha Letňany   Aeroklub Strakonice, z. s.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt