AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-26 Raroh velký

MGSII-26 Raroh velký

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu pro raroha velkého (Falco cherrug)

Číslo projektu: MGSII - 26

Místo realizace: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Moravskoslezský kraj, Východočeský kraj, Pardubický kraj, Ústecký kraj, Středočeský kraj, Hlavní město Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 1 095 441,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 931 125,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 164 316,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • ALKA Wildlife o.p.s

Garant projektu:  


Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu je zpracování nového záchranného programu (ZP) pro v ČR kriticky ohroženého raroha velkého (Falco cherrug). Jeho náplní bude příprava vlastního záchranného programu, k čemuž je mimo jiné potřeba zpracovat historická data o rozšíření cílového druhu, dále provést podrobný průzkum vybraných oblastí s cílem zjistit přesnou velikost jeho hnízdní populace v ČR a následně ji podrobit analýze životaschopnosti (PVA analýza).

Jednotlivé aktivity projektu:

Zpracování historických dat

Dostupná historická data budou shromážděna a převedena do jednotného formátu, což umožní jejich další zpracování (PVA analýza, články, přednášky atp.). Data budou shromažďována z literatury, z dílčích i finálních závěrečných zpráv i z nepublikovaných výstupů poskytnutých v minulosti AOPK ČR.

Zjištění rozšíření v ČR

Průzkum vybraných oblastí má za cíl zjistit přesnou velikost hnízdní populace raroha v ČR v roce 2015. Mapování hnízdního rozšíření tohoto dravce je vzhledem k jeho způsobu života velmi náročné. Raroh u nás hnízdí převážně v polních agrocenózách a lužních lesích jižní Moravy, případně Čech, žije velmi skrytě a nalézt jeho hnízdo vyžaduje velké úsilí. Dohledání hnízd je ale nutné pro ochranu tohoto druhu a pro zajištění dobré hnízdní úspěšnosti, která zvýší pravděpodobnost dlouhodobého přežívání či dokonce růstu populace raroha velkého na našem území. Realizace detailního monitoringu hnízdní populace je nutná před vlastním plánováním aktivit připravovaného ZP. Získané výsledky přinesou informace o aktuálním rozšíření druhu v ČR, dále budou využity pro správnou interpretaci dlouhodobého vývoje jeho populace i pro stanovení priorit ochranářských a výzkumných opatření.

PVA analýza

Další důležitou aktivitou, pomocí níž získáme informace důležité pro přípravu ZP je analýza životaschopnosti populace, což je metoda deskriptivní a prediktivní analýzy dostupných demografických dat.

Příprava textu ZP

Kompletace textu záchranného programu pro raroha velkého v ČR bude vycházet z Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v ČR a také z koncepce mezinárodního i evropského záchranného programu pro raroha velkého. Vlastní text ZP bude tvořen podrobným popisem biologie a ekologie, statutu ochrany, příčin ohrožení a současných opatření pro ochranu cílového druhu. Výsledky aktuálních terénních průzkumů umožní také detailně popsat jeho recentní rozšíření a populační trendy v ČR. Na základě těchto informací budou formulovány dlouhodobé a střednědobé cíle ZP. Následně budou naplánována konkrétní opatření, která budou sloužit k dosažení stanovených cílů.

Oponentura textu ZP

Jelikož potřebujeme, aby byl text po všech stránkách kvalitní, je potřeba nechat ho po jeho sepsání oponovat dvěma externími odborníky na předmětný druh. Jejich připomínky budou následně vypořádány a případné změny zapracovány do vlastního textu.

Publicita projektu

Součástí publicity je umístění informací o projektu na webových stránkách AOPK ČR a ALKA Wildlife o.p.s. a organizace úvodního a závěrečného informačního semináře, jejichž cílem je informovat o přípravě a průběhu projektu především cílové skupiny obyvatel (myslivecká veřejnost, ornitologové).


Fotografie:

Raroh_velký, foto: M.Hain


Logo partnera:

ALKA wildlife

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt