AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-25 Hořeček nahořklý pravý a drsný Sturmův

MGSII-25 Hořeček nahořklý pravý a drsný Sturmův

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia ssp. sturmiana)

Číslo projektu: MGSII - 25

Místo realizace: v rámci celé ČR, Cheb, Praha

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 939 780,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 798 813,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 140 967,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 3. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Muzeum Cheb, p.o. Karlovarského kraje

Garant projektu: 


Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je vypracování nového záchranného programu pro druhy hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana), jehož záměrem bude zachovat tyto ustupující druhy na území České republiky.

Hořečky jsou jednoleté nebo dvouleté byliny s podobnými ekologickými nároky. Jejich výskyt byl vždy soustředěn na pastvou udržované biotopy, málokdy vykazují význačnější vazbu na substrát a zřejmě jsou závislé na endotrofní mykorhize.

Hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) se dříve vyskytoval roztroušeně v celém českém termofytiku a mezofytiku Čech a (podstatně vzácněji) jihozápadní Moravy, ojediněle i v oreofytiku (Krušné hory, Žďárské vrchy), i na střední Moravě se nacházejí izolované lokality. V důsledku absence adekvátního hospodaření silně ustoupil. Po roce 2000 byl hořeček nahořklý pravý v ČR doložen ze 71 populací.

Hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana) má ekologické a managementové nároky blízké nárokům hořečku mnohotvarého českého, pro který se v současnosti záchranný program realizuje. V minulosti se vyskytoval zhruba na stovce míst v západních Čechách. Do dnes přežívá pouze na jedenácti lokalitách.

V rámci tohoto projektu budou určeny konkrétní nástroje pro zajištění stabilních populací na nejperspektivnějších lokalitách a vhodných podmínek pro zachování, posílení populací ve všech stávajících lokalitách. Navrhovaná opatření budou obecně zahrnovat péči o biotopy a o druh, monitoring a výzkum.

Pro účely sepsání textu záchranného programu budou v rámci projektu vypracovány následující podklady:

  • Historické rozšíření obou druhů
  • Stávající rozšíření obou druhů
  • Monitoring dlouhodobě sledovaných populací
  • Životní cyklus
  • Produkce semen
  • Fitness populací G. amarella
  • Srovnávací vegetační analýza G. amarella

Řešitelský tým: Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, RNDr. Jiří Brabec (Muzeum Cheb), RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D., Mgr. Iveta Husáková

Historické rozšíření obou druhů

Historické rozšíření G. amarella subsp. amarella v ČR nebylo dosud zpracováno, přičemž odhadovaný počet věrohodně doložených lokalit se pohybuje kolem 400. Vzhledem k tomu, že G. amarella subsp. amarella byla dříve považována za obecně rozšířený taxon, nebyla často zaznamenávána a ani dokladována herbářovými sběry. Historické rozšíření druhu bude popsáno na základě revize herbářových položek nejméně z 20 veřejných i soukromých herbářových sbírek.

Historické rozšíření G. obtusifolia subsp. sturmiana na základě revize herbářových položek bylo již publikováno. Od doby revize herbářových položek manžely Kirschnerovými byly však podstatně doplněny z nezpracovaných sběrů herbářové kolekce hořečků ve třech velkých veřejných sbírkách: Západočeské muzeum v Plzni, Národní muzeum v Praze a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích. Přednostně tedy budou v rámci projektu revidovány tyto tři herbáře.

Stávající rozšíření obou druhů

Recentní rozšíření G. amarella subsp. amarella v ČR nebylo dosud zpracováno. Existuje však dosud nepublikovaný, ale postupně rozšiřovaný seznam lokalit s výskytem druhu po roce 2000. Seznam v současné době zahrnuje 71 lokalit, odhadováno je však v ČR cca 80 až 90 recentních lokalit. V rámci projektu je potřeba aktualizovat údaje o 30 populacích a lokalitách, které jsou známy po roce 2013. V současnosti existuje několik lokalit, kde lze předpokládat nálezy dalších populací. Mezi ně patří např. oblast Sušicko-horažďovických vápenců a přilehlého předšumaví, střední Polabí a navazující oblasti až do podhůří Krkonoš a Orlických hor. V těchto oblastech je potřeba provést revizi v návaznosti na shromáždění historických údajů.

Recentní rozšíření G. obtusifolia subsp. sturmiana bylo v posledních letech poměrně dobře zpracováno a údaje z 11 známých recentních lokalit jsou i pravidelně aktualizovány. Bude však nutná revize nově doložených historických údajů (zejména z oblasti Plánického hřebene, popř. Tachovska).

Monitoring dlouhodobě sledovaných populací

Pravidelný monitoring populací je důležitý k vysvětlení stavu populací hořečků a umožňuje upřesňovat management lokalit. Monitoringem se v tomto případě rozumí údaje o počtu a charakteru kvetoucích exemplářů v jednotlivých letech doplněná o údaje o lokalitách (způsob obhospodařování lokalit během každé sezóny, popsaný stav vegetace, dominant apod.). Monitoring pro rok 2015 bude součástí tohoto projektu a bude prováděn dle metodiky. U vybraných exemplářů bude proveden navíc podrobný monitoring stavu rostlin. Pro všechny monitorované lokality bude zaznamenáno možné ohrožení populací sledovaných druhů.

Životní cyklus a produkce semen

Pro věrohodný odhad chování populací obou druhů v rámci různých typů obhospodařování jsou výsledky přežívání druhu klíčové.

V rámci projektu bude pro druh G. amarella subsp. amarella vyhodnocena produkce semen a budou dokončeny kompletní diagramy přežívání vycházející z experimentálních výsevů do třech typů obhospodařování z let 2000 až 2005 na 5 lokalitách v ČR.

Na druhu G. obtusifolia subsp. sturmiana neproběhly žádné větší a dlouhodobější populačně biologické studie a není ani možné je během projektu získat. A to z důvodu příliš krátkého trvání projektu a malého počtu přežívajících populací. V rámci projektu dojde alespoň v omezené míře k založení experimentálních výsevů do různých typů obhospodařování a pro potřeby záchranného programu je vyhodnotit alespoň v rámci jedné sezóny.

Fitness populací

V rámci projektu bude možné zpracovat analýzy z dlouhé časové řady dat, jejímž výstupem bude studie ukazující vliv velikosti a dalších charakteristik populace G. amarella subsp. amarella na její fitness. Studie by měla zodpovědět otázky, zda redukce počtu produkovaných semen (tzv. Allee effect) existuje i u hořečků, tj. druhů s poměrně výraznou rolí semenné banky. Pro záchranný program ze studie vyplyne poměrně důležité zjištění: Zda chránit stanoviště hořečků a snažit se o obnovu vhodného režimu hospodaření tam, kde je populace již malá nebo fluktuuje na hranici přežití.

Srovnávací vegetační analýza

Pro popis vazby druhu G. amarella na společenstva budou v rámci tohoto projektu doplněny a anlyzovány fytocenologické snímky tak, aby dobře reprezentovaly a dokumentovaly celou škálu společenstev, ve kterých se druh vyskytuje.

Text záchranného programu bude zpracován dle Osnovy pro zpracování záchranného programu pro zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice.


Logo partnera:

Hořeček_drsný_Sturmův_foto: Anna Šlechtová Hořeček_drsný_Sturmův_foto: Anna Šlechtová Hořeček_nahořklý_foto: Jana Změškalová


Logo partnera:

Muzeum Cheb, p.o.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt