AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-24 Sysel obecný, odchovy a osvěta

MGSII-24 Sysel obecný, odchovy a osvěta

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu

Číslo projektu: MGSII - 24

Místo realizace: Brno, Hluboká nad Vltavou, Vlašim, Praha (kraj Jihomoravský, Jihočeský, Středočeský, Praha)

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 1: „Realizace schválených záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 883 587,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 751 049,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 132 538,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 31.12. 2016

Partneři projektu:

  • Zoo Brno a stanice zájmových činností
  • Zoologická zahrada Ohrada
  • ZO ČSOP Vlašim

Garant projektu: 


Cíle a náplň projektu:

Hlavním cílem projektu je založení 3 chovů sysla obecného v areálech spolupracujících partnerů za účelem následných repatriací na vybrané historicky vhodné lokality dle plánu v záchranném programu. Náplní projektu je tedy především zbudování vhodného zázemí (odchovných zařízení/voliér) pro chov tohoto kriticky ohroženého druhu a následný odchyt zdrojových zvířat a jejich umístění do těchto zařízení. Jako zdrojoví jedinci pro založení chovů budou použiti sysli ze Slovenska, k tomuto účelu již byla AOPK ČR udělena výjimka k odchytům na vybraných lokalitách ze strany slovenského Ministerstva životního prostředí. Důvodem pro toto řešení je jednak to, že současný stav českých kolonií sysla není natolik dobrý, aby z nich mohlo být odebráno větší množství zvířat bez možného negativního vlivu a jednak to, že přísun těchto jedinců je považován za žádoucí a vhodný i z genetického hlediska. Nové odchovy jsou plánovány v areálu Zoo Brno (mimo návštěvnické prostory), v areálu záchranné stanice Rozovy u Temelína, patřící pod Zoo Hluboká nad Vltavou a v areálu záchranné stanice při ZO ČSOP Vlašim. Předpokládáme, že každý odchov bude založen s počtem cca 30 – 40 jedinců. Součástí projektu je samozřejmě i pečlivé vedení záznamů o odchycených jedincích, včetně vstupních genetických a parazitologických analýz, které však bude pokračovat i v dalších letech po skončení projektu. O projektu budeme veřejně informovat v rámci povinné publicity prostřednictvím tohoto webu a pořádaných seminářů a v rámci osvěty bude také zhotovena informační tabule, která bude instalována v areálu veřejnosti přístupné paraZoo ve Vlašimi.

Jednotlivé aktivity projektu:

Pedologický průzkum

Tato aktivita bude realizována jako první a je důležitá pro ověření vhodných půdních podmínek na místech plánovaných odchovů, neboť sysel tráví velmi významnou část svého života pod zemí ve svých norách. Každá lokalita bude odbornými pracovníky posouzena z hlediska své polohy v krajině a pomocí půdních sond bude určena hladina spodní vody a zamokření půdního profilu, což jsou parametry, které mohou být pro výskyt syslů limitující.

Příprava plochy a zbudování/úprava voliér

V rámci této aktivity budou na dvou místech (Zoo Brno a ZS Rozovy u Temelína) zbudována nová chovná zařízení a na jedné lokalitě (ZS Vlašim) dojde pouze k úpravám stávající voliéry tak, aby splňovala náležitosti potřebné k chovu syslů. Návrhy na tato zařízení budou připravovat jednotliví partneři, přičemž budou přihlížet k dosavadním zkušenostem s touto problematikou a budou své podněty konzultovat s AOPK ČR.

Odchyty, převoz a vypuštění syslů do voliér, následný monitoring a péče

Metodicky budou v rámci této aktivity použity známé a osvědčené postupy, používané v rámci realizace ZP v minulosti a používané např. v podobných projektech i v zahraničí. Odchyty proběhnou v období stanoveném v udělené výjimce (15.7. – 31.8.) a na určených slovenských lokalitách. Provádět je bude místní slovenská odborná skupina, která již má s touto činností bohaté zkušenosti. Po převozu budou zvířata umístěna do předvrtaných nor a pečlivě sledována. V rámci následné péče budou sysli pravidelně přikrmováni a každoročně budou prováděny kontrolní odchyty a čipování nových zvířat pro zjištění stavu chovu.

Vzhledem k tomu, že výdaje vzniklé v zahraničí nejsou dle pravidel EHP fondů způsobilými náklady, bude většina prací v rámci této aktivity financována z vlastních zdrojů AOPK ČR.

Genetické analýzy

Genetické analýzy budou prováděny aktuálně známými a zavedenými metodami ze získaných vzorků. Z analýz budou známy genotypy jednotlivých jedinců, tj. bude možná jejich identifikace a bude možné např. sledovat příbuznost v chovech. Dále analýzy odhalí genetickou variabilitu v chovech, kterou bude možné např. porovnat s jinými populacemi či s genetickou variabilitou vybraných populací v minulosti.

Parazitologické analýzy

I parazitologické analýzy budou prováděny aktuálně známými a zavedenými metodami. Díky této aktivitě bude možné určit míru napadení zvířat v chovech různými parazity a porovnat tento faktor s jinými populacemi. Parazitologická vyšetření jsou v menší míře plánována i v dalších letech v rámci kontrolních odchytů.

Výchova a osvěta

ČSOP Vlašim vytvoří v rámci projektu informační panel, který bude obsahovat informace o syslovi obecném, o jeho záchranném programu a plánu reintrodukcí a s tím souvisejícími odchovy realizovanými z projektu. Panel bude formátu A2 a bude umístěn v tzv. paraZoo ve Vlašimi, která je na rozdíl od vlastní záchranné stanice přístupná veřejnosti.

Koordinace a řízení projektu

Koordinaci a řízení projektu bude zajišťovat pracovník žadatele – aktuální koordinátor záchranného programu pro sysla obecného.

Povinná publicita projektu

V rámci povinné publicity projektu budou uspořádány dva semináře pro odbornou i širší veřejnost a budou zřízeny a průběžně aktualizovány webové stránky k projektu.


Fotografie:

Sysel obecný_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Marian_Polak Sysel_obecny_foto: Jiri_Bohdal


Loga partneři:

ZOO Ohrada     ZOO Brno    ČSOP

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt