AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-23 Koniklec otevřený

MGSII-23 Koniklec otevřený

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens)

Číslo projektu: MGSII - 23

Místo realizace: Doupovské hory a okolí, České středohoří, Krásná Lípa, Hradčanské stěny, Bělá pod Bezdězem, Klínec – Líšnice, (Ústecký kraj, Liberecký kraj, Středočeský kraj, hl. město Praha)

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Celkový rozpočet: 634 169,- Kč

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 539 044 Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 95 125 Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Garant projektu:  


Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je zpracování záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens). Kromě samotného sepsání záchranného programu se navrhovaná opatření soustředí na získání informací o aktuálním rozšíření a o genetické variabilitě. Důležitou součástí je také publicita projektu.

V rámci udržitelnosti projektu bude text záchranného programu předložen ke schválení MŽP. Schválení záchranného programu a jeho následná implementace by měla přispět k záchraně druhu v ČR.

Jednotlivé aktivity projektu:

Monitoring populací Pulsatilla patens

Pravidelný monitoring druhu je důležitou aktivitou, která umožňuje sledovat vývoj populací druhu na jednotlivých lokalitách i v rámci celé ČR. Zásadní je rovněž pro plánování ochranných opatření na jednotlivých lokalitách. Monitoring spočívá ve sčítání kvetoucích trsů (příp. nekvetoucích trsů), zjišťování stavu rostlin (poškození okusem, škůdci, apod.) a posouzení stavu stanoviště.

Analýza genetické variability

Metodou analýzy DNA bude vyhodnocena genetická variabilita populací koniklece otevřeného. Bude použita metoda mikrosatelitových lokusů neboli SSR markerů u 120 jedinců ze 4-5 populací. Bude ověřena existence genetických rozdílů mezi populacemi v závislosti na jejich velikosti a dynamice. Protože se obecně předpokládá, že populace s vysokou genetickou diverzitou se lépe adaptují na měnící se prostředí a mají vyšší fitness, bude možné výsledky analýz použít při posuzování kvality populací a jejich perspektivy pro další záchranné programy.

Zpracování textu ZP Pulsatilla patens

Text záchranného programu bude zpracován dle Osnovy pro zpracování záchranného programu pro zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice.

Odborná oponentura textu ZP Pulsatilla patens

Po dokončení textu záchranného programu Pulsatilla patens a jeho vnitřní oponentuře bude text předložen k recenzi dvěma odborníkům. Připomínky oponentů budou následně vypořádány a případné změny zapracovány do textu záchranného programu.

Publicita projektu

Důležitým předpokladem úspěchu veškerých ochranářských aktivit je podpora veřejnosti. V rámci projektu budou uspořádány dva informační semináře – zahajovací informační seminář s účastí subjektů podílejících se na péči o jednotlivé lokality a závěrečný informační seminář s prezentací hlavních bodů záchranného programu druhu Pulsatilla patens. Dále budou vytvořeny internetové stránky projektu.


Fotografie:

Koniklec_otevřený_foto: Barbora Čepelová Koniklec_otevřený_foto: Barbora Čepelová Koniklec_otevřený_foto: Barbora Čepelová


Logo partnera:

VÚKOZ

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt