AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-22 Snědek pyrenejský kulatoplodý

MGSII-22 Snědek pyrenejský kulatoplodý

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Příprava záchranného programu pro snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)

Číslo projektu: MGSII - 22

Místo realizace: přírodní park Hostýnské vrchy a okolí, CHKO Bílé Karpaty a okolí

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Celkový rozpočet: 373 759,- Kč

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 317 695,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 56 064,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Českomoravské sdružení pro ochranu přírody, z.s.

Garant projektu: 


Cíle a náplň projektu:

Cílem projektu je vypracování záchranného programu, jehož záměrem bude zachovat tento ustupující druh na území České republiky. Opatření navrhovaná v záchranném programu budou obecně zahrnovat péči o biotopy, druh, monitoring a výzkum. Hotový text záchranného programu bude předložen ke schválení MŽP.

Jednotlivé aktivity projektu:

Cytogenetická analýza - průtoková cytometrie

V rámci této aktivity bude provedena analýza 60 vzorků z předpokládaných 20 lokalit. Cytogenetická analýza bude provedena metodou průtokové cytometrie. Touto metodou lze odhalit případnou variabilitu v absolutní velikosti genomu, která může značit rozdílnou evoluci populací i variabilitu ve stupni ploidie, která může mít zásadní význam pro přežívání populací.

Zjištění rozšíření v ČR

V rámci této aktivity budou nejprve z dostupných zdrojů získány historické i recentní údaje o rozšíření druhu v ČR. Recentně je z Hostýnských vrchů a okolí udáváno 13 lokalit, a nejméně 2 historické lokality. Na území Bílých Karpat a v okolí se nachází 2 současné a nejméně 30 historických lokalit. Mapování bude spočívat v celoplošném průzkumu vymezeného území a v průzkumu zjištěných lokalit.

Zjištění klíčivosti a životaschopnosti semen

Klíčivost semen stanovená laboratorní zkouškou je schopnost semen poskytnout v optimálních podmínkách za stanovenou dobu maximální počet normálně vyvinutých klíčních rostlin. V rámci této aktivity bude provedena analýza vzorků, z předpokládaných 5-8 lokalit.

Monitoring populací Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum a jeho lokalit

Na každé lokalitě s výskytem druhu bude vyhodnocen stav populace (početnost, podíl plodných rostlin), stanovištní podmínky, charakteristiky biotopu, ohrožení, perspektivy lokality a další faktory. Bude provedena fotodokumentace každé lokality a vytvořeny mapové zákresy jednotlivých lokalit s vyznačením výskytu druhu.

Zjištění ekologie a biologie druhu

Ekologie a biologie druhu bude zjištěna pomocí fytocenologických snímků. Fytocenologické snímky budou přiřazeny k jednotlivým vegetačním typům a k charakteristice stanovištních podmínek budou využity také Ellenbergovy indikační hodnoty. Zjištěné údaje poslouží k vyhodnocení vazby druhu na společenstva a současné biotopy a ke stanovení jeho ekologického optima.

Stanovení plánu opatření – zjištění stavu hospodaření na lokalitě a managementu lokalit

V měsících srpen-září bude na lokalitách druhu provedena druhá kontrola, která bude zaměřena na zjištění, zda a jak je lokalita hospodářsky využívána. Výsledky kontroly budou mít vliv na stanovení závěru pro plán opatření.

Vyhotovení textu ZPCHD

Text záchranného programu bude zpracován dle Osnovy pro zpracování záchranného programu pro zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v příloze Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice.

Odborná oponentura textu ZP Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum

Po dokončení textu záchrnanného programu Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum a jeho vnitřní oponentuře bude text předložen k recenzi dvěma odborníkům. Připomínky oponentů budou následně vypořádány a případné změny zapracovány do textu záchranného programu.

Publicita

Důležitou podmínkou úspěchu veškerých ochranářských aktivit je podpora veřejnosti. V rámci záchranných programů je důležité zapojení a informování místních občanů a samosprávy o připravovaných projektech a aktivitách. Kromě samotného informování o projektu na webových stránkách budou uspořádány úvodní a závěrečný informační seminář.


Fotografie:

Snědek_pyrenejský_kulatoplodý_foto: Tomáš_Svačina Snědek_pyrenejský_kulatoplodý_foto: Tomáš_Svačina Snědek_pyrenejský_kulatoplodý_foto: Tomáš_Svačina


Logo partnera:

ČSPOP

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt