AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-17 Zvonovec liliolistý

MGSII-17 Zvonovec liliolistý

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)

Číslo projektu: MGSII - 17

Místo realizace: kraje Středočeský, Ústecký, Královehradecký

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“

Celkový rozpočet: 676 666,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 575 166,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 101 500,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 2. 2015 – 30. 4. 2017

Partneři projektu:

  • Univerzita Hradec Králové
  • Univerzita Palackého v Olomouci
  • Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Garant projektu: 


Cíle a náplň projektu:

Zvonovec liliolistý je zvláště chráněný druh zařazený ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. mezi druhy kriticky ohrožené. V Červeném seznamu cévnatých rostlin ČR (Grulich 2012) je zařazen v kategorii C1b. Vzhledem k  úbytku historických lokalit, malému počtu stávajících lokalit a k zmenšení populací druhu na stávajících lokalitách je pro záchranu druhu na území České republiky navrhován ke zpracování záchranný program.

Příprava nového záchranného programu pro zvonovec liliolistý zahrnuje výzkumné aktivity potřebné k získání podkladů a následně sepsání vlastního záchranného programu. Na všech současných lokalitách druhu bude proveden podrobný monitoring populací a stanovištních poměrů. Pomocí testů klíčivosti a růstových pokusů s vyklíčenými rostlinami budou získány informace o možnostech generativní reprodukce zvonovce. Studie genetické variability umožní posouzení současného stavu genetické variability a příbuznosti populací, které se vyskytují na území ČR s populacemi, které se vyskytují v sousedních státech. Součástí projektu je také vypracování metodiky záchranné kultivace in vitro pro zvonovec liliolistý. Mikropropagační postupy in vitro (klonové množení v explantátových kulturách) představují způsob konzervace ohrožených genotypů a jejich efektivní reprodukce.

Text záchranného programu, který bude hlavním výsledkem předkládaného projektu, shrne poznatky o druhu a navrhne péči o druh a jeho stanoviště. Bude zpracován podle Osnovy pro zpracování záchranného programu pro zvláště chráněné druhy rostlin uvedené v Příloze VI Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice. Po dokončení textu záchranného programu a jeho vnitřní oponentuře bude text předložen k recenzi dvěma odborníkům. Připomínky oponentů budou následně vypořádány a případné změny zapracovány do textu záchranného programu.


Fotografie:

Zvonovec_liliolistý_foto: Barbora Čepelová Zvonovec_liliolistý_foto: RNDr. Romana Prausová, Ph.D. Zvonovec_liliolistý_foto: Barbora Čepelová


Loga pratnerů:

Univerzita Palackého v Olomouci     Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i.             Univerzita Hradec Králové, Přírodovědecká fakulta

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt