AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> MGSII-11 Pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý, rozchodník huňatý

MGSII-11 Pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý, rozchodník huňatý

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

 “Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“

AKTUALITY


Název projektu: Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o vytvoření záchranného programu pro zvláště chráněné druhy pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý a rozchodník huňatý

Číslo projektu: MGSII - 11

Místo realizace: v rámci celé ČR

Finanční podpora: EHP fondy, Malé grantové schéma: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“, oblast podpory 2: „Aktualizace a příprava nových záchranných programů a programů péče pro zvláště chráněné druhy rostlin a živočichů“.

Celkový rozpočet: 904 043,- Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 768 437,- Kč, což představuje 85% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 135 606 ,- Kč, což představuje 15% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1. 4. 2015 – 30. 11. 2016

Partneři projektu:

  • Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
  • Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Garant projektu: 


Cíle a náplň projektu:

Pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý a rozchodník huňatý jsou zvláště chráněné druhy zařazené ve vyhlášce č. 395/1992 Sb. mezi druhy kriticky ohrožené. Vzhledem k velkému úbytku historických lokalit a k zmenšení populací uvedených druhů na stávajících lokalitách by pro záchranu těchto druhů na území České republiky bylo vhodné připravit záchranné programy. Druhy byly ovšem vyhodnoceny jako nedostatečně známé (viz Koncepce záchranných programů a programů péče zvláště chráněných druhů živočichů a rostlin v České republice), a proto je v první řadě nutné doplnit znalosti o výskytu a ekologii těchto druhů.

Pobřežnice jednokvětá (Littorella uniflora)

Pobřežnice jednokvětá je drobná vytrvalá rostlina z čeledi jitrocelovitých. Vyskytuje se především na písčitých březích oligotrofních stojatých vod. Recentní výskyt je znám z devíti lokalit.

Výskyt druhu je ohrožen zejména kvalitou vod nádrží. Nastavení optimálního hospodaření na nádržích s výskytem pobřežnice je tedy klíčové pro ochranu tohoto druhu. K tomu je třeba znát stanovištní nároky druhu a také informace o jeho rozmnožování.

Výzkum druhu v rámci projektu je zaměřený na získání podrobných informací o aktuálním a historickém rozšíření druhu, o jeho stanovištních nárocích (fyzikálně chemické parametry vody a sedimentu, velikost rybí obsádky, fytocenologické snímky) a o jeho generativním rozmnožování. Výzkum zajišťuje Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D. z BÚ AV ČR Třeboň a Ing. Jan Kolář, DiS z ČZU.

Prasetník lysý (Hypochaeris glabra)

Prasetník lysý je jednoletá bylina z čeledi hvězdnicovitých. Druh se v minulosti vyskytoval roztroušeně po celém území ČR na písčitých polích, pastvinách a úhorech. V současnosti se s jistotou vyskytuje jen na dvou mikrolokalitách.

Vzhledem k velmi malému počtu lokalit v ČR a možnosti, že druh je přehlížen a často zaměňován s běžným druhem Hypochaeris radicata, je pro záchranu druhu především nutné zjistit, zda existují další recentní lokality druhu.

Výzkum druhu v rámci projektu je zaměřený na získání informací o aktuálním stavu populace a stanovištních podmínkách (fytocenologické snímky, analýza půdních charakteristik) na dvou recentních mikrolokalitách. Významnou součástí výzkumu je vytipování historických lokalit s potenciálně zachovanými biotopy, které budou následně revidovány, stejně jako další recentně uváděné, ale nedoložené lokality. Výzkum zajišťuje Ing. Milan Štech Ph.D. z JU v Českých Budějovicích.

Rozchodník huňatý (Sedum villosum)

Rozchodník huňatý je dvouletá nebo krátce vytrvalá rostlina z čeledi tlusticovitých. Druh se dříve vyskytoval roztroušeně až hojně v mezofytiku a oreofytiku na vlhkých zrašelinělých loukách, při okrajích potůčků, vodních příkopů a kanálů, v iniciálních sukcesních stádiiích na narušených místech. Po roce 2000 bylo zaznamenáno 7 lokalit.

Stav recentních populací a lokalit je neznámý, proto je třeba provést jejich monitoring. Druh je náročný na podmínky prostředí a konkurenčně slabý, proto je pro jeho efektivní ochranu nutné získat informace o jeho nárocích, snášení konkurence a zastínění. Druh je v ČR bezprostředně ohrožen vyhynutím. Případná reintrodukce by byla pro jeho záchranu klíčová, protože druh netvoří v půdě semennou banku.

Výzkum druhu v rámci projektu je zaměřený na získání informací o historickém rozšíření druhu, současném stavu populací a stanovištních podmínkách (fyzikálně chemické parametry vody a půdy, fytocenologické snímky)na recentních lokalitách, ekologii druhu (analýza vlivu konkurence, zastínění a zamokření na růst druhu) a možnostech reintrodukce. Výzkum zajišťuje RNDr. Jana Jersáková Ph.D. z JU v Českých Budějovicích a Mgr. Andrea Kučerová, Ph.D. z BÚ AV ČR Třeboň.


Fotografie:

Prasetník_lysý_foto:_Barbora_Čepelová Rozchodník_huňatý_foto:_A._Kučerová Pobřežnice_jednokvětá_foto:_Barbora_Čepelová


Loga pertnerů:

JČU v Českých Budějovicích     Botanický ústav AV ČR v. v. i.

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt