AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy >> EHP-40 Fragmentace krajiny

EHP-40 Fragmentace krajiny

EHP-fondy_Logo-2OPEU-Logo-MZP_20141218

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska

AKTUALITY english


Název projektu: Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR

Číslo projektu: EHP-CZ02-OV-1-028-2015

Místo realizace: V rámci celé České republiky

Finanční podpora: EHP fondy, program CZ02 – Biodiverzita a ekosystémové služby /Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/ Adaptace na změnu klimatu

Celkový rozpočet: 10 245 917 Kč vč. DPH

Financování: Finanční prostředky z EHP fondů se poskytují v hodnotě 8 196 733,- Kč, což představuje maximálně 80% z celkových předpokládaných výdajů projektu. Finanční prostředky ze státního rozpočtu se poskytují ve výši 2 049 184,- Kč, což představuje 20% z celkových předpokládaných výdajů projektu.

Doba trvání projektu: 1.1.2015 – 30.4.2017

Partneři projektu:

 • Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
 • EVERNIA, s.r.o.
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Garanti projektu:  


Cíle a náplň projektu:

Fragmentace krajiny a populací patří k nejzávažnějším procesům ohrožujícím terestrickou biodiverzitu, což je zohledněno i ve strategických dokumentech ČR. V rámci ČR byla přijata řada dílčích metodických přístupů a opatření, ale je třeba konstatovat, že jejich účinnost je nedostačující. Hlavním problémem je roztříštěnost pojetí metodik z hlediska různých skupin organismů. Neméně významný problém je i nedostatečná provázanost těchto metodických přístupů a opatření s územním plánováním, které patří k hlavním nástrojům ochrany přírody a krajiny před fragmentací.

Základním cílem projektu je zpracování návrhu komplexního metodického přístupu k ochraně konektivity krajiny pro hlavní relevantní skupiny terestrických živočichů. Výstupy budou koncipovány tak, aby byly prakticky použitelné v územním plánování, především jako územně-analytické podklady. Realizace tohoto cíle má zásadní vliv na ochranu biodiverzity v ČR a je zcela v souladu se zaměřením celého programu CZ02.

Osvětová část projektu si pak klade za cíl přispět k ochraně konektivity naší krajiny jednak upozorňováním širší veřejnosti na tuto problematiku a jednak zlepšením rozhodovacích procesů díky prezentaci a zpřístupňování výsledných metodických materiálů odborné veřejnosti a státní správě.

Jednotlivé aktivity projektu:

AOPK ČR

 • Zpracování komplexního metodického přístupu k ochraně krajiny před fragmentací
 • Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska druhů lesních ekosystémů
 • Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska druhů nelesních ekosystémů
 • Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska semiakvatických druhů živočichů
 • Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska obojživelníků
 • Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska plazů
 • Metodika ochrany krajiny před fragmentací z hlediska ptáků
 • Analýza výskytu zájmových druhů (rys ostrovid, medvěd hnědý, vlk obecný, los evropský, kočka divoká)
 • Zhodnocení vlivu elektrického vedení jako fragmentačního prvku v krajině pro ptáky
 • Prověření kritických úseků s vysokou mortalitou obojživelníků a návrhy konkrétních opatření

CDV v.v.i.

 • Prostorová databáze dopravních bariér v různých časových horizontech
 • Identifikace konfliktních bodů v křížení zelené a dopravní infrastruktury
 • Návrh metodiky pro identifikaci potenciálních střetů zelené a dopravní infrastruktury
 • Návrh optimalizace stávajících mostních objektů pro migraci živočichů

VÚKOZ v.v.i.

 • Prostorová databáze plošných bariér v různých časových horizontech
 • Prostorová databáze míry fragmentace krajiny od 50. let 20. stol. do současnosti (fragmentační geometrie)
 • Habitatové modely zájmových druhů
 • Aktualizace vymezení území pro migraci zájmových druhů velkých savců (na této aktivitě se podílí i AOPK ČR, CDV v.v.i. a EVERNIA s.r.o.)

EVERNIA s.r.o.

 • Osvětový projekt pro zoologické zahrady, školy a další instituce
 • Aktualizace metodického přístupu použitého projektu VaV-SP/2d4/36/08 (na této aktivitě se podílí i AOPK ČR)

Fotografie:

Medvěd_hnědý_(ilustrační_fotografie)_autor: J. Bohdal Sražená_liška_obecná_(ilustrační_fotografie) Rys_ostrovid_(ilustrační_fotografie)_autor: J. Bohdal


Loga partnerů:

VÚKOZ         Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.       Evernia, s.r.o.

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt