AOPK ČR >> Druhová ochrana >> ConNat

ConNat

interreg_Rakousko_Ceska_Republika_RGB

 

Základní informace o projektu ConNat

Délka trvání projektu: 01.10.2017 - 31.12.2020

Alokované prostředky EFRR: 1 845 408,71 €

Vedoucí partner: Nationalpark Thayatal

 


Společná krajina mezi dolnorakouským Mostviertelem, Waldviertelem, Weinviertelem a Jihočeským krajem, Krajem Vysočina a Jihomoravským krajem je vlivem zástavby, komunikací a intenzivního užívání vystavena zvyšující se fragmentaci, přerušují se migrační koridory volně žijících živočichů. Dochází k izolaci důležitých chráněných území a přírodě blízkých území (jádrová území), jako jsou národní parky Thayatal a Podyjí nebo ramsarské  mokřady a rašeliniště ve Waldviertelu a v jižních Čechách, jejichž biodiverzita je v důsledku chybějící druhové výměny ohrožena. Kromě fragmentace se vyskytují v jádrových územích další ohrožení způsobená např. těžbou rašeliny, odvodněním.

Nadřazeným projektovým cílem je ve smyslu strategie EU v oblasti zelené infrastruktury zajistit velkoplošné propojení stanovišť mezi dolnorakouskými Vápencovými alpami (Kalkalpen), Šumavou, Českomoravskou vrchovinou a Karpaty, provázat přes hranice a na základě odsouhlasených opatření managementu udržovat. Tímto se realizují cíle ochrany soustavy Natura 2000 a zajistí biodiverzita, další ekosystémové služby krajiny a atraktivní rekreační prostředí pro obyvatelstvo.

5 přeshraničních mechanismů přispěje k zajištění propojení ekologických sítí  a koridorů volně žijících živočichů, k ochraně rašelinišť a podpoře populace kočky divoké a poskytne koncepty managementu pro lesní biotopy a flóru národních parků Thayatal a Podyjí. Vytvoření přeshraniční pracovní skupiny na realizační úrovni péče o chráněná území poprvé umožní pravidelnou výměnu informací ve společných praktických otázkách. Dále se vytvoří 2 prvky zelené infrastruktury v podobě revitalizovaných rašelinišť a místních sítí přírodě blízkých krajinných prvků . Opatření zaměřená na osvětu přiblíží zainteresovaným subjektům, regionálnímu obyvatelstvu a návštěvníkům hodnotu přírodního dědictví a zajistí jejich pochopení pro opatření.

Za tímto účelem vzniklo široké partnerství s 11 partnery (5 CZ, 6 AT), kteří mají vědecké a praktické zkušenosti v oblasti ochrany přírody, ekologie volně žijících živočichů a územního plánování a rozvoje v regionech, mikroregionech a obcích. Národní parky Thayatal a Podyjí využijí výstupy přímo ve svých plánech péče a při realizaci. ÖBF (Rakouské spolkové lesy) jsou partnerem pro praktickou realizaci. Díky přímé účasti Jihočeského kraje a Kraje Vysočina a dále dolnorakouského odboru ochrany přírody se ideálním způsobem propojí jejich odborné know-how a pozdější uplatnění výstupů. Poznatky jsou příkladem pro další projektové oblasti. Projekt navazuje na zkušenosti (model biotopů CZ, projekt Alpsko-karpatský koridor), přizpůsobuje je však odlišným podmínkám. Opatření sleduje ne sektorálně, ale v rámci velkoplošného propojení přes státní hranice. Tímto přispívá ke zlepšení nadregionální zelené infrastruktury, ekosystémových služeb a k udržitelnému rozvoji regionu.

Výstupy projektu
  • Revitalizace rašelinišť: Stav zachování rašelinišť a jejich obyvatel se v projektové oblasti zlepšil
  • Lokální síť prvních kroků realizace, které vytvoří podněty pro zajištění propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů v projektovém území podle akčního plánu
  • Strategické plánování ochrany rašelinišť
  • Společné vymezení ekologické sítě a migračních koridorů volně žijících živočichů a přeshraniční akční plán pro zajištění propojení stanovišť a migračních koridorů volně žijících živočichů mezi Vysočinou, Jihočeským a Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem
  • Ustavení koordinačního týmu pro přeshraniční výměnu zkušeností s praktickou péčí o chráněná území a druhy
  • Koncept péče Biodiverzita lesních biotopů a Koncept ochrany druhů cévnatých rostlin a hub
  • Koncept podpory populace kočky divoké

Publikace

Výstupy ze semináře k praktické péči o extenzivní trávníky, Mikulov, 19. 1. 2019 jsou k dispozici zde:

PRAKTICKÁ PÉČE O EXTENZIVNÍ TRÁVNÍKY_fin.pdf

Praktisches Management der extensiven Rasen.pdf

Katze_Muehlkreis_Engleder_11_2015 Felis silvestris_kočka divoká_zoo Děčín Jiří Šafář PP Kramářka, foto RNDr. Jan Ševčík

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt